Edit in JSFiddle

<details>
  <summary> Bạn biết gì về Lập Trình Không Khó? </summary>
  <p> <strong>Lập Trình Không Khó</strong> là một hệ thống đào tạo lập trình phi lợi nhuận. Các bạn có thể vào website, kênh youtube của hệ thống để tham gia các bài học miễn phí 100% </p>
  <p>Website: <a href="http://nguyenvanhieu.vn/">http://nguyenvanhieu.vn/</a></p>
  <p>Youtube: <a href="http://youtube.com/LapTrinhKhongKho">http://youtube.com/LapTrinhKhongKho</a></p>
</details>