Edit in JSFiddle

<div contenteditable="true">
  Bạn có thể chỉnh sửa nội dung này!
</div>