Edit in JSFiddle

function Animal(name){
  this.name = name;
  	this.move = function(){
  	document.write(this.name + ' is moving... <br>');
  };
}

function Dog(name){
	//Gọi constructor cha 
	Animal.call(this, name);
  //Định nghĩa method move kiểu Dog và viết ngay bên trong Object Dog
	this.move = function(){
  	document.write(this.name + ' is moving as a Dog <br>');
  }
}

function Bird(name){
	//Gọi constructor cha 
	Animal.call(this, name);
}
//Định nghĩa method fly viết thêm vào prototype của object Bird
Bird.prototype.fly = function(){
	document.write(this.name + ' is flying... <br>');
}

//Tạo ra 1 em Lucky dòng dõi nhà Dog
var lucky = new Dog("Lucky");
lucky.move(); //Em Lucky move như Dog

//Tạo ra 1 em Sara dòng dõi nhà Bird
var sara = new Bird("Sara");
sara.move(); //Em Sara vẫn có thể move được.
sara.fly(); //Em Sara tung cánh bay