Edit in JSFiddle

<div ng-app="">
<input type="text" placeholder="Nhập tên bạn..." ng-model="name" value="Tuấn Anh">
<p>Tên bạn là: <span ng-bind="name"></span></p>
</div>