Edit in JSFiddle

<div ng-app="" ng-init="color='blue'">
  <input ng-model="color" type="text" value="{{color}}">
 	<p style="color: {{color}}">Thay đổi giá trị của trường nhập dữ liệu ở trên để xem kết quả. Màu hiện tại của dòng chữ này là: {{color}}</p>
</div>