Edit in JSFiddle

var audio = document.getElementById('audio');
var karaoke = document.getElementById('karaoke');
var lineIndex = 0;
var curentLyric, karaText, karaTextHighlight, audInterval;

var lyrics = [
 ['Đêm nghe hạt mưa rơi', 23.516146, 25.81885], // 0
 ['Lòng chợt nhớ em vô cùng', 26, 30.344052], // 1
 ['Chuyện tình ngày ấy không sao quên được', 32.214654, 37.483969], // 2
 ['Giờ hai ta ở hai nơi', 40.39815, 42.47749], // 3
 ['Lòng người có nghĩ đến bao giờ?', 43, 49], // 4
 ['Lúc trước anh ra đi là có lý do.', 49, 55], // 5
 ['Nếu biết trước tương lai anh đã chẳng yêu em,', 57, 61], // 6
 ['Nhưng con tim anh đây thật không sao quên được em người ơi.', 61, 65], // 7
 ['Nước mắt đã rơi vì nhớ em mong em trong từng đêm vắng,', 65, 69], // 8
 ['Mong cho em luôn được hạnh phúc nơi phương trời xa.', 70, 74], // 9
 ['Gọi tên em trong đêm,', 74, 77], // 10
 ['Trái tim này xót xa.', 77, 78], // 11
 ['Người yêu ơi hãy quên những năm tháng êm đềm hôm nào.', 79, 82], // 12
 ['Gọi tên em trong đêm để mình anh chịu nỗi đắng cay,', 83, 87], // 13
 ['Một thế giới khác mang anh đi, chẳng thể nào có em.', 88, 93], // 14
 ['Gọi tên em trong đêm,', 94, 96], // 15
 ['Sẽ chẳng thể có nhau.', 96, 98], // 16
 ['Tình duyên ta thế thôi, chắc có lẽ đã được an bài.', 98, 102], // 17
 ['Gọi tên em trong đêm để mình anh chịu nỗi đớn đau,', 102, 106], // 18
 ['Một thế giới khác mang anh đi, chia đôi tình chúng ta.', 107, 113], // 19
 ['Cách xa hai phương trời!', 113, 118], // 20
];

audio.addEventListener('play', function () {
 audInterval = setInterval(function () {
  if (!curentLyric) {
   return;
  }

  var startTime = curentLyric[1];
  var endTime = curentLyric[2];

  if ((audio.currentTime - startTime) >= 0) {
   var duration = endTime - startTime;
   if (endTime - audio.currentTime > 0) {
    var ratio = ((100 / duration) * (endTime - audio.currentTime)) - 100;
    karaTextHighlight.style.width = ratio * -1 + '%';
   } else {
    lineIndex++;
    nextLine(lineIndex);
   }
  }
 }, 1000 / 60);
});

audio.addEventListener('pause', function () {
 clearInterval(audInterval);
});

audio.addEventListener('seeked', function () {
 lineIndex = findLyricIndex();
 nextLine(lineIndex);
});

var nextLine = function (index) {
 if (!lyrics[lineIndex]) {
  return;
 }

 var lyric = lyrics[index];

 karaText.textContent = lyric[0];
 karaTextHighlight.textContent = lyric[0];
 karaTextHighlight.style.width = '0%';

 curentLyric = lyric;
}

var findLyricIndex = function () {
 if (audio.currentTime === 0) {
  return 0;
 }
 for (var i = 0; i < lyrics.length; i++) {
  if (audio.currentTime >= lyrics[i][1] && audio.currentTime <= lyrics[i][2]) {
   return i;
  } else if (lyrics[i][1] >= audio.currentTime) {
   return i;
  }
 }
 return lyrics.length;
}

var init = function () {
 var lyric = lyrics[lineIndex];

 karaText = document.createTextNode(lyric[0]);

 var karaTextLine = document.createElement('div');
 karaTextLine.classList.add('kara-text');

 karaTextHighlight = document.createElement('div');
 karaTextHighlight.classList.add('kara-text-highlight');
 karaTextHighlight.textContent = lyric[0];
 karaTextHighlight.style.width = '0%';

 karaTextLine.appendChild(karaText);
 karaTextLine.appendChild(karaTextHighlight);

 karaoke.appendChild(karaTextLine);

 curentLyric = lyric;
}

init();
<div class="app">
 <div class="aud-control">
  <audio src="http://codemoingay.com/wp-content/uploads/2019/06/Goi-Ten-Em-Trong-Dem.mp3" id="audio" controls></audio>
 </div>
 <div id="karaoke"></div>
</div>
* {
 margin: 0;
 padding: 0;
 box-sizing: border-box;
}

.app {
 width: 100%;
 height: auto;
}

.aud-control {
 display: block;
 text-align: center;
 margin-top: 100px;
}

#karaoke {
 display: block;
 text-align: center;
 margin-top: 50px;
}

#karaoke .kara-text,
#karaoke .kara-text-highlight {
 display: inline-block;
 font-size: 50px;
 white-space: nowrap;
}

#karaoke .kara-text {
 position: relative;
}

#karaoke .kara-text-highlight {
 position: absolute;
 top: 0;
 left: 0;
 color: violet;
 text-shadow: 0px 0px 20px violet;
 overflow: hidden;
}