Edit in JSFiddle


       
<article>
 <h1>Khóa học HTML từ cơ bản đến nâng cao</h1>
 <p>Các nội dung cơ bản nhất của HTML sẽ được giới thiệu đến bạn đọc trong 4 bài đầu tiên. Sau đó các kiến thức mới nhất về HTML5 cũng như các kỹ thuật thường được sử dụng cho phát triển web hiện đại sẽ được giới thiệu trong phần nâng cao về HTML5.</p>
 <p>Thông tin tác giả khóa học HTML5:</p>
 <address>
  Biên soạn: <a href="https://allaravel.com/author/kiendc/">FirebirD</a><br>
  Học hàm: <cite>Giáo sư đại số</cite>(Chuyên nghiên cứu các con số trong phạm vi từ 00 đến 99 :D)
 </address>
</article>