Edit in JSFiddle


              
<p>Định nghĩa về HTML từ Wikipedia</p>
<blockquote>HTML viết tắt của Hypertext Markup Language là ngôn ngữ tiêu chuẩn đánh dấu siêu văn bản, nó tạo ra các trang web, các ứng dụng web. Với CSS (Cascading Style Sheets) và JavaScript, nó tạo nên nền tảng công nghệ cho Mạng diện rộng toàn cầu (World Wide Web)</blockquote>