Edit in JSFiddle

new Vue({
 el: '#app',
 data: {
  mostViewedCategories: [
   {
    name: 'Kiến thức framework Laravel', 
    posts: [
     {title: 'Học Laravel 5 miễn phí', url: 'https://allaravel.com/laravel-tutorials/khoa-hoc-laravel-5-mien-phi/'},
     {title: 'Tìm kiếm thông minh với Typeahead trong ứng dụng Laravel', url: 'https://allaravel.com/laravel-tutorials/tim-kiem-thong-minh-voi-typeahead-trong-ung-dung-laravel/'},
     {title: 'Xác thực API bằng OAuth2 với Laravel Passport', url: 'https://allaravel.com/laravel-tutorials/xac-thuc-api-bang-oauth-2-voi-laravel-passport/'}
    ]
   },
   {
    name: 'Kiến thức framework Vue.js', 
    posts: [
     {title: 'Khóa học Vue.js miễn phí', url: 'https://allaravel.com/tutorials/vuejs-framework/khoa-hoc-vue-js-2-mien-phi/'},
     {title: 'Series Xây dựng diễn đàn dạng đơn trang với Vuejs', url: 'https://allaravel.com/laravel-tutorials/xay-dung-forum-dang-spa-voi-laravel-va-vue-js/'},
     {title: 'Vue.js là gì?', url: 'https://allaravel.com/tutorials/vuejs-framework/gioi-thieu-framework-vue-js/'}
    ]
   },
   {
    name: 'Design Pattern', 
    posts: [
     {title: 'Inversion of Control nguyên lý của các nguyên lý', url: 'https://allaravel.com/tutorials/inversion-of-control-nguyen-ly-cua-cac-nguyen-ly/'},
     {title: 'Design Pattern sự tiến hóa trong lập trình', url: 'https://allaravel.com/tutorials/design-pattern-su-tien-hoa-trong-lap-trinh/'},
     {title: 'SOLID 5 nguyên lý vàng trong thiết kế hướng đối tượng', url: 'https://allaravel.com/laravel-tutorials/solid-5-nguyen-ly-vang-trong-thiet-ke-huong-doi-tuong/'}
    ]
   }
  ]
 }
})
<div id="app" class="container">    
 <div class="row">
  <div class="col-md-12 text-center">
   <h1 class="text-success">Những bài viết được xem nhiều nhất trên All Laravel</h1>
  </div>
 </div>
 <div class="row" v-for="category in mostViewedCategories">
  <div class="col-md-12">
   <h3>{{ category.name }}</h3>
  </div>
  <div class="col-md-12" v-for="(post, index) in category.posts">
   {{ index + 1 }}. <a :href="post.url">{{ post.title }}</a>
  </div>
 </div>
</div>