Edit in JSFiddle


              
<p>Ngôn ngữ <abbr title="Hypertext Markup Language">HTML</abbr> là một tất yếu khách quan khi nhu cầu xây dựng các siêu văn bản ngày càng lớn.</p>