Edit in JSFiddle


              
<h1><small>Công thức</small> Rượu etylic</h1>
<h2>Tính chất vật lý</h2>
<p><b>Rượu etylic</b> C<sub>2</sub>H<sub>5</sub>OH là <i>chất lỏng không màu</i>, <mark>sôi ở 78.3<sup>o</sup>C</mark>, nhẹ hơn nước và tan vô hạn trong nước. Rượu etylic có thể hòa tan được nhiều chất như iot, benzen...</p>
<h2>Điều chế</h2>
<h3>Phương pháp sinh học</h3>
<p>Tinh bột hoặc đường lên men, quá trình nuôi cấy được gọi là ủ rượu và xuất hiện khoảng 20% rượu và sau đó nồng độ có thể tăng nhờ chưng cất. Công thức quá trình lên men: C<sub>6</sub>H<sub>10</sub>O<sub>2</sub>->2 CH<sub>3</sub>CH<sub>2</sub>OH + 2 CO<sub>2</sub></p>
<h3>Phương pháp công nghiệp</h3>
<p><strike>Cho etylen cộng hợp với nước với axit làm xúc tác.</strike> CH<sub>2</sub>=CH<sub>2</sub> + H<sub>2</sub>O -> C<sub>2</sub>H<sub>5</sub>OH</p>