Edit in JSFiddle


       
<table border="1">
 <caption>HÓA ĐƠN BÁN HÀNG</caption>
 <thead>
  <tr>
   <th>STT</th>
   <th>Tên sản phẩm</th>
   <th>Đơn vị tính</th>
   <th>Đơn giá</th>
   <th>Số lượng</th>
   <th>Thành tiền</th>
   <th>Ghi chú</th>
  </tr>
 </thead>
 <tbody>
  <tr>
   <td>1</td>
   <td>Sản phẩm thứ nhất</td>
   <td>Bộ</td>
   <td>500,000</td>
   <td>2</td>
   <td>1,000,000</td>
   <td rowspan="2"></td>
  </tr>
  <tr>
   <td>2</td>
   <td>Sản phẩm thứ hai</td>
   <td>Bộ</td>
   <td>300,000</td>
   <td>3</td>
   <td>900,000</td>
  </tr>
 </tbody>
 <tfoot>
  <tr>
   <td colspan="5"><b>Tổng cộng</b></td>
   <td>1,900,000</td>
   <td></td>
  </tr>
  <tr>
   <td colspan="6"><b>Bằng chữ: Một triệu chín trăm nghìn đồng.</b></td>
   <td></td>
  </tr>
 </tfoot>
</table>