Edit in JSFiddle


       
<h1>Cháu ngoại họ Cao</h1>
<pre>
  Thằng này nó rất là ngoan
  Học hành chăm chỉ lại toàn điểm cao
  Ông bà thì rất tự hào
  Có thằng cháu ngoại họ Cao lại lùn
</pre>