Edit in JSFiddle


              
<h1>Thẻ p trong HTML</h1>
<p>Thẻ p sử dụng để tạo ra các đoạn văn bản trong nội dung. Với các văn bản dài, việc tách ra thành các đoạn văn bản giúp cho người đọc dễ dàng nắm bắt được nội dung tổng thể.</p>
<p>Trong một trang HTML có thể có nhiều thẻ p, các thẻ p được mặc định cách nhau một khoảng giúp cho việc tìm đoạn văn bản dễ dàng.</p>