Edit in JSFiddle


              
<p>Tôn tử nói: <q>Biết mình biết ta, trăm trận trăm thắng.</q></p>