Edit in JSFiddle

const store = new Vuex.Store({
 strict: true,
 state: {
  users: [
  	{'id': 1, 'name':'Nguyễn Văn A', 'email':'a.nguyenvan@allaravel.com', 'address':'Hà Nội'},
   {'id': 2, 'name':'Nguyễn Văn B', 'email':'b.nguyenvan@allaravel.com', 'address':'Hồ Chí Minh'},
   {'id': 3, 'name':'Nguyễn Văn C', 'email':'c.nguyenvan@allaravel.com', 'address':'Đà Nẵng'},
   {'id': 4, 'name':'Nguyễn Văn D', 'email':'d.nguyenvan@allaravel.com', 'address':'Hải Phòng'},
   {'id': 5, 'name':'Nguyễn Văn E', 'email':'e.nguyenvan@allaravel.com', 'address':'Thanh Hóa'},
  ],
 },
 mutations: {
  createUser: function (state, user) {
   state.users.push(user)
  },
  updateUser: function (state, user) {
  	let index = state.users.map(u => u.id).indexOf(user.id)
   state.users.splice(index, 1, user)
  },
  deleteUser: function (state, userId) {
  	let index = state.users.map(u => u.id).indexOf(userId)
   state.users.splice(index, 1)
  }
 }
});
var vm = new Vue({
	el: '#app',
 store: store,
 data: {
  user: {},
  cloneUser: {}
 },
 computed: {
 	users () {
  	return this.$store.state.users
  }
 },
 methods: {
 	createUser () {
  	this.user.id = this.users.length + 1
   this.$store.commit('createUser', this.user)
   this.user = {}
   $("#createUserModal").modal('hide')
  },
  showUpdateUser (userId) {
  	let index = this.users.map(u => u.id).indexOf(userId)
   this.cloneUser = _.cloneDeep(this.users[index])
   console.log(this.cloneUser)
   $("#updateUserModal").modal('show')
  },
  updateUser () {
  	this.$store.commit('updateUser', this.cloneUser)
   $("#updateUserModal").modal('hide')
  },
  deleteUser (userId) {
  	this.$store.commit('deleteUser', userId)
  } 
 }
});
<div id="app">
 <div class="container-fluid">
  <h3>QUẢN LÝ NGƯỜI DÙNG ALLARAVEL.COM</h3>
  <div class="row">
   <div class="col-md-12">
     <button type="button" class="btn btn-success" data-toggle="modal" data-target="#createUserModal">
     <span class="glyphicon glyphicon-plus"></span> Thêm người dùng
    </button>
   </div>
  </div>
  <!-- createUserModal -->
  <div class="modal fade" id="createUserModal" tabindex="-1" role="dialog" aria-labelledby="myModalLabel">
   <div class="modal-dialog" role="document">
    <div class="modal-content">
     <div class="modal-header">
      <button type="button" class="close" data-dismiss="modal" aria-label="Close"><span aria-hidden="true">&times;</span></button>
      <h4 class="modal-title" id="myModalLabel">THÊM NGƯỜI DÙNG</h4>
     </div>
     <div class="modal-body">
      <div class="row">
       <div class="form-group">
        <label class="col-sm-2 control-label">Họ và tên</label>
        <div class="col-sm-10">
         <input type="text" class="form-control" v-model="user.name" placeholder="Họ và tên">
        </div>
       </div>
      </div>
      <div class="row">
       <div class="form-group">
        <label class="col-sm-2 control-label">Email</label>
        <div class="col-sm-10">
         <input type="email" class="form-control" v-model="user.email" placeholder="Địa chỉ email">
        </div>
       </div>
      </div>
      <div class="row">
       <div class="form-group">
        <label class="col-sm-2 control-label">Địa chỉ</label>
        <div class="col-sm-10">
         <input type="text" class="form-control" v-model="user.address" placeholder="Địa chỉ">
        </div>
       </div>
      </div> 
     </div>
     <div class="modal-footer">
      <button type="button" class="btn btn-default" data-dismiss="modal">Hủy bỏ</button>
      <button type="button" class="btn btn-success" @click="createUser()">Thêm user</button>
     </div>
    </div>
   </div>
  </div>
  <!-- /createUserModal -->
  <!-- updateUserModal -->
  <div class="modal fade" id="updateUserModal" tabindex="-1" role="dialog" aria-labelledby="myModalLabel">
   <div class="modal-dialog" role="document">
    <div class="modal-content">
     <div class="modal-header">
      <button type="button" class="close" data-dismiss="modal" aria-label="Close"><span aria-hidden="true">&times;</span></button>
      <h4 class="modal-title" id="myModalLabel">CHỈNH SỬA THÔNG TIN NGƯỜI DÙNG</h4>
     </div>
     <div class="modal-body">
      <div class="row">
       <div class="form-group">
        Điều chỉnh thông tin trên các textbox là cập nhật trực tiếp luôn vào store Vuex, không cần có thêm nút cập nhật.
       </div>
      </div>
      <div class="row">
       <div class="form-group">
        <label class="col-sm-2 control-label">Họ và tên</label>
        <div class="col-sm-10">
         <input type="text" class="form-control" v-model="cloneUser.name" placeholder="Họ và tên">
        </div>
       </div>
      </div>
      <div class="row">
       <div class="form-group">
        <label class="col-sm-2 control-label">Email</label>
        <div class="col-sm-10">
         <input type="email" class="form-control" v-model="cloneUser.email" placeholder="Địa chỉ email">
        </div>
       </div>
      </div>
      <div class="row">
       <div class="form-group">
        <label class="col-sm-2 control-label">Địa chỉ</label>
        <div class="col-sm-10">
         <input type="text" class="form-control" v-model="cloneUser.address" placeholder="Địa chỉ">
        </div>
       </div>
      </div> 
     </div>
     <div class="modal-footer">
      <button type="button" class="btn btn-default" data-dismiss="modal">Đóng</button>
      <button type="button" class="btn btn-success" @click="updateUser()">Cập nhật</button>
     </div>
    </div>
   </div>
  </div>
  <!-- /updateUserModal -->
  <table class="table table-hover">
   <thead>
    <tr>
     <th>UserID</th>
     <th>Họ và tên</th>
     <th>Email</th>
     <th>Địa chỉ</th>
     <th>Action</th>
    </tr>
   </thead>
   <tbody>
    <tr v-for="user in users">
     <td v-text="user.id"></td>
     <td v-text="user.name"></td>
     <td v-text="user.email"></td>
     <td v-text="user.address"></td>
     <td>
      <button class="btn btn-primary" @click="showUpdateUser(user.id)">
       <span class="glyphicon glyphicon-pencil"></span> Chỉnh sửa
      </button>
      <button class="btn btn-danger" @click="deleteUser(user.id)">
       <span class="glyphicon glyphicon-remove"></span> Xóa
      </button>
     </td>
    </tr>
   </tbody>
  </table>
 </div>
</div>