Edit in JSFiddle

<body>

<h2>Thiết lập chiều cao tối thiểu và chiều cao tối đa của một phần tử.</h2>
<p>Thay đổi kích thước của cửa sổ trình duyệt để thấy được kết quả.</p>

<div>Đây là một vài dòng chữ. Đây là một vài dòng chữ. Đây là một vài dòng chữ. Đây là một vài dòng chữ. Đây là một vài dòng chữ. Đây là một vài dòng chữ.</div>

</body>
div {
    max-height: 600px;
    min-height: 400px;
    background-color: powderblue;
}
<