Edit in JSFiddle

<body>

<h2>Thiết lập chiều rộng tối thiểu và chiều rộng tối đa của một phần tử.</h2>
<p>Thay đổi kích thước của cửa sổ trình duyệt để thấy được kết quả.</p>

<div>Đây là một vài dòng chữ. Đây là một vài dòng chữ. Đây là một vài dòng chữ. Đây là một vài dòng chữ. Đây là một vài dòng chữ. Đây là một vài dòng chữ.</div>

</body>
div {
    max-width: 400px;
    min-width: 100px;
    background-color: powderblue;
}