Edit in JSFiddle

<body>

<h2>Cài đặt chiều cao và chiều rông cho một phần tử trong CSS với đơn vị %</h2>
<p>Thay đổi kích thước của cửa sổ trình duyệt để thấy được kết quả</p>

<p>Original image:</p>
<img class="one" src="http://timoday.edu.vn/wp-content/uploads/2017/08/ocean.jpg" width="300" height="300"><br>

<p>Sized image (in %):</p>
<img class="two" src="http://timoday.edu.vn/wp-content/uploads/2017/08/ocean.jpg" width="300" height="300">

</body>
body {
  height: 100%;
}

img.one {
  height: auto;
  width: auto;
}

img.two {
  height: 50%;
  width: 50%;
}