Edit in JSFiddle

<body>

<h2>Cài đặt chiều cao và chiều rông cho một phần tử trong CSS </h2>

<p>Phần tử có chiều cao 100 pixels và chiều rông là 500 pixels</p>

<div></div>

</body>
div {
    height: 100px;
    width: 500px;
    background-color: powderblue;
}