Edit in JSFiddle

<body>

<p>Trong ví dụ này, phần tử h1 có một lề dưới cùng là 50px và phần tử h2 có một lề trên cùng là 20px. Ta có: biên dọc giữa h1 và h2 phải là 70px (50px + 20px). Tuy nhiên, thuộc tính collapsing trong margin sẽ giúp chúng gộp thành một margin duy nhất. Chiều cao của margin sẽ bằng chiều cao của margin lớn hơn đó là 50px.</p>

<h1>Heading 1</h1>
<h2>Heading 2</h2>

</body>
h1 {
    margin: 0 0 50px 0;
}

h2 {
    margin: 20px 0 0 0;
}