Edit in JSFiddle

<body>

<h2>Thiết lập giá trị inherit  cho thuộc tính Margin</h2>
<p>Lề trái được kế thừa giá trị từ phần tử cha:</p>

<div class="container">
<p class="one"> Đây là 1 đoạn có lề trái được kế thừa giá trị từ phần tử cha(Phần tử div).</p>
</div>

</body>
div.container {
    border: 1px solid red;
    margin-left: 100px;
}

p.one {
    margin-left: inherit;
}