Edit in JSFiddle

<body>

<h2>Thiết lập giá trị Auto cho thuộc tính Margin</h2>
<p>Bạn có thể thiết lập giá trị Auto cho thuộc tính margin để tự động căn chỉnh giữa các phần tử bên trong container của nó.

Phần tử này sẽ xác định chiều rộng được chỉ định và khoảng trống còn lại sẽ được chia đều giữa lề trái và lề phải</p>

<div>
Nội dung trong thẻ Div này sẽ ở chính giữa lề trái và lề phải bởi vì margin: auto;
</div>

</body>
div {
    width:300px;
    margin: auto;
    border: 1px solid red;
}