Edit in JSFiddle

<body>

<h2>Sử dụng thuộc tính margin</h2>

<div>Phần tử này có lề trên 100px, lề phải 150px, lề dưới 100px và lề trái 80px.</div>

</body>
div {
    border: 1px solid black;
    margin: 100px 150px 100px 80px;
    background-color: lightblue;
}