Edit in JSFiddle

<body>

<h2>Sử dụng thuộc tính individual margin </h2>

<div>Phần tử này có lề trên 100px, lề phải 150px, lề dưới 100px và lề trái 80px.</div>

</body>
div {
  border: 1px solid black;
  margin-top: 100px;
  margin-bottom: 100px;
  margin-right: 150px;
  margin-left: 80px;
  background-color: lightblue;
}