Edit in JSFiddle

new Vue({
 el: '#app',
 data: {
  show: false,
  tutorials: [
   {title: '1.1 Giới thiệu framework Vue.js', url: 'https://allaravel.com/tutorials/vuejs-framework/gioi-thieu-framework-vue-js/'},
   {title: '1.2 Cài đặt môi trường Vue.js', url: 'https://allaravel.com/tutorials/vuejs-framework/cai-dat-moi-truong-vue-js/'},
   {title: '1.3 Công cụ sử dụng trong phát triển Vue.js', url: 'https://allaravel.com/tutorials/vuejs-framework/cong-cu-su-dung-trong-phat-trien-vue-js/'},
   {title: '2.1 Cú pháp câu lệnh', url: 'https://allaravel.com/tutorials/vuejs-framework/mau-cu-phap-cau-lenh-trong-vue-js/'},
   {title: '2.2 Cú pháp điều kiện v-if, v-show', url: 'https://allaravel.com/tutorials/vuejs-framework/cau-lenh-dieu-kien-v-if-va-v-show/'},
  ]
 },
 methods: {
  courseClick: function () {
   this.show = !this.show;
  }
 }
})
<div class="container" id="app">
 <div class="row">
  <div class="col-md-12">
   <a href="https://allaravel.com/tutorials/vuejs-framework/khoa-hoc-vue-js-2-mien-phi/" @click.prevent="courseClick">Khóa học Vue.js miễn phí</a>
  </div>
  <div class="col-md-12" v-if="show">
   <div class="list-group">
    <a :href="tut.url" class="list-group-item" v-for="tut in tutorials" target="_blank">{{ tut.title }}</a>
   </div>
  </div>
  <div class="col-md-12">
   <a href="https://allaravel.com/tutorials/vuejs-framework/khoa-hoc-vue-js-2-mien-phi/" target="_blank">Khóa học Vue.js miễn phí</a>
  </div>
 </div>
 <div class="row">
  <div class="col-md-12">
   <p>Thay đổi sự kiện gốc trong Vue.js, cũng là thẻ a bạn hãy nhấp thử hai liên kết trên để trải nghiệm</p>
  </div>
 </div>
</div>