JSFiddle

 • Code câu đối

  Công cụ tạo CSS và HTML câu đối chúc tết trượt 2 bên trang web.

  function fixed() {
    document.getElementById("selector").style.display = "none";
    document.getElementById("width").style.display = "inline";
    document.getElementById("minWidth").style.display = "none ...
 • Đổi màu chủ đạo

  Thay đổi màu(nền, chữ, viền) chủ đạo của tất cả thành phần bằng colorpicker

  var colorR = "rgb(87, 186, 255)";
  $('#picker').colpick({
    submitText: "Chọn",
    onSubmit: function (hsb, hex, rgb, fromSetColor) {
      var color = "rgb(" + rgb ...
 • CSS3 bé đi xe đạp

  Code gốc viết bởi ngocminh.info bằng javascript và CSS3

  <div id="snow" class="wrapper">
    <div id="index1_cloud"></div>
    <div id="index4_street"></div>
    <div id="index4_mol">
      <div id="index4_ball"></div>
      <div style="position: absolute;top:195px;left:7px;">
        <img alt="" src="http://i.imgur.com/gjQv0ne.png" width="115" height="114" border="0" class="wheel" />
      </div>
      <div style="position: absolute;top:195px;left:234px;">
        <img alt="" src="http://i.imgur.com/gjQv0ne.png" width="115" height="114" border="0" class="wheel" />
      </div>
      <img alt="" src="http://i.imgur.com/23CE6mu.gif" width="130" height="109" border="0" id="molava" />
      <div id="index4_word"></div>
      <img alt="" src="http://i.imgur.com/vLBYqcW.png" border="0" id="bicycle" />
      <div id="smokeSpawnPoint" style="position: absolute;top: 120px; left: 300px">
        <img alt="ok" src="http://i.imgur.com/23CE6mu.gif" width="50" height="50" />
        <img src="http://i.imgur.com/gtMFku5.png" alt="puff" class="puff" id="puff_1" style="left: -30px; z-index: 25; position: absolute;" />
        <img src="http://i.imgur.com/gtMFku5.png" alt="puff" class="puff" id="puff_2" style="left: -15px; z-index: 20; position: absolute;" />
        <img src="http://i.imgur.com/gtMFku5.png" alt="puff" class="puff" id="puff_3" style="left: -25px; z-index: 30; position: absolute;" />
      </div>
    </div>
  </div>
 • Chuyển ngữ

  Chuyển cụm từ này sang cụm từ khác, có thể dùng trong dịch ngôn ngữ.

  /* jQuery plugin zzlang v0.1 <http://devs.forumvi.com/>	Copyright (c) 2014+ zzbaivong */
  (function ($) {
    $.fn.zzlang = function (options) {
      var settings = $.extend({}, options);
      return this ...</http://devs.forumvi.com/>
 • Check all

  jQuery 1.7.2, HTML, CSS, JavaScript

  $("#allcheck").change(function () {
    $(":checkbox").prop("checked", $(this).prop("checked"))
  });