Edit in JSFiddle

var tetCountdown = {
  utc_vntet_offset: 0,  
  countdownInterval: null,
  selectorId: "",
  init: function (vntet_date, selectorId) {    
    this.utc_vntet_offset = vntet_date.getTime();
    this.selectorId = selectorId;
  },
  countdown: function () {    
    var time_offset = tetCountdown.utc_vntet_offset - new Date().getTime();
    if (time_offset > 0) {
      seconds = Math.floor(time_offset / 1000);
      minutes = Math.floor(seconds / 60);
      hours = Math.floor(minutes / 60);
      days = Math.floor(hours / 24);

      hours = hours - (days * 24);
      minutes = minutes - (days * 24 * 60) - (hours * 60);
      seconds = seconds - (days * 24 * 60 * 60) - (hours * 60 * 60) - (minutes * 60);

      $("#" + tetCountdown.selectorId).html("<i class='fa-fw fa fa-info'></i> Chỉ còn <strong>" + days + "</strong> ngày, " + hours + " giờ, " + minutes + " phút, " + seconds + " giây nữa là đến <strong>Tết Nguyên Đán Mậu Tuất 2018</strong>");
    }
    else {
      time_offset = Math.abs(time_offset);
      seconds = Math.floor(time_offset / 1000);
      minutes = Math.floor(seconds / 60);
      hours = Math.floor(minutes / 60);
      days = Math.floor(hours / 24);

      if (days <= 7) {
        $("#" + tetCountdown.selectorId).html("<i class='fa-fw fa fa-info'></i> Chúc mừng năm mới xuân <strong>Mậu Tuất 2018</strong>");
      }
    }
  },
  start: function () {
    this.countdownInterval = setInterval(this.countdown, 1000);
  },
  stop: function () {
    clearInterval(this.countdownInterval);
  }
};
tetCountdown.init(new Date(2018, 1, 16), "tet_countdown");
tetCountdown.start();
<div id="tet_countdown">
</div>

       

External resources loaded into this fiddle: