Edit in JSFiddle

// програм маань эндээс эхлэж дуудагдан ажиллана
main();
function main() {
  var canvas = document.getElementById("myCanvas");
  initGL(canvas); // opengl тохиргоо
  initShaders(); // shader програмаа холбох
  initBuffer(); // зурах гэж байгаа өгөгдлүүдээ буферлэх

  gl.clearColor(0.0, 0.0, 0.0, 1.0); // арын дэвсгэр хар өнгөөр будах
  gl.enable(gl.DEPTH_TEST); // DEPTH горим идэвхижүүлэх

  setInterval(render, 1000 / 60); // 1 секунт тутамд 60-н удаа render 
                  // функцийг дуудаж ажиллуулах 
                  // ингэснээр өгөгдлөө зурна
}

var gl; // opengl ийн контекст
// canvas дээр opengl зурах боломжийг олгоно
function initGL(canvas) {
  try {
    // opengl контекстээ canvas-аас авна
    gl = canvas.getContext("experimental-webgl");
    // контекстын урт өргөнийг тохируулна
    gl.viewportWidth = canvas.width;
    gl.viewportHeight = canvas.height;
  } catch (e) {}
  if (!gl) {
    alert("Таны хөтөч WebGL гүй юм байна.");
  }
}

// id элемент дээр байрлах shader програмыг уншиж авч хөрвүүлнэ
function getShader(gl, id) {
  // id дээр байгаа shader-ийн эх кодыг нь уншиж авна
  var shaderScript = document.getElementById(id);
  if (!shaderScript) {
    return null;
  }
  var str = "";
  var k = shaderScript.firstChild;
  while (k) {
    if (k.nodeType == 3) {
      str += k.textContent;
    }
    k = k.nextSibling;
  }

  var shader; // shader програмыг төлөөлнө
  if (shaderScript.type == "x-shader/x-fragment") {
    // fragment shader үүсгэнэ
    shader = gl.createShader(gl.FRAGMENT_SHADER);
  } else if (shaderScript.type == "x-shader/x-vertex") {
    // vertex shader үүсгэнэ
    shader = gl.createShader(gl.VERTEX_SHADER);
  } else {
    return null;
  }

  gl.shaderSource(shader, str); // shader програмын эх коодыг зааж өгнө
  gl.compileShader(shader); // кодыг нь компайлдаж хөрвүүлнэ

  // компайлдахад алдаа өгсөн эсэхийг шалгана
  if (!gl.getShaderParameter(shader, gl.COMPILE_STATUS)) {
    alert(gl.getShaderInfoLog(shader));
    return null;
  }

  // бэлэн болсон shader програмаа буцаана
  return shader;
}

// vertex болон fragment хоёрыг үүнд нэгтгэж 
// GPU дээр ажиллах програм болгоно
var shaderProgram;

// vertex болон fragment shader-үүдээ уншиж авч хөрвүүлээд 
// GPU-рүү upload хийж ажиллахад бэлэн болгоно.
function initShaders() {
  // fragment shader коодыг shader-fs элемэнтээс уншиж авч хөрвүүлнэ
  var fragmentShader = getShader(gl, "shader-fs");
  // vertex shader коодыг shader-vs элемэнтээс уншиж аваад хөрвүүлнэ
  var vertexShader = getShader(gl, "shader-vs");

  // GPU дээр ажилладаг програм үүсгэнэ
  shaderProgram = gl.createProgram();
  // програмруу vertex shader ээ нэмнэ
  gl.attachShader(shaderProgram, vertexShader);
  // програмруу fragment shader ийг бас нэмнэ
  gl.attachShader(shaderProgram, fragmentShader);
  // нийлүүлээд холбоно ингэснээр GPU дээр ажиллах боломжтой болно
  gl.linkProgram(shaderProgram);

  // холболт амжилттай болсон эсэхийг шалгана
  if (!gl.getProgramParameter(shaderProgram, gl.LINK_STATUS)) {
    alert("shader програм холбож чадсангүй.");
  }

  // програмаа хэрэглэхээр тохируулна
  gl.useProgram(shaderProgram);

  // гурвалжингийн оройнууд програмруу aVertexPosition хувьсагчид
  // оролт болон очино гэдгийг тохируулна
  shaderProgram.vertexPositionAttribute = 
    gl.getAttribLocation(shaderProgram, "aVertexPosition");
  gl.enableVertexAttribArray(shaderProgram.vertexPositionAttribute);

  // uniform хувьсагчидийг тохируулна.
  shaderProgram.pMatrixUniform = 
    gl.getUniformLocation(shaderProgram, "uPMatrix");
  shaderProgram.mvMatrixUniform = 
    gl.getUniformLocation(shaderProgram, "uMVMatrix");
}

var mvMatrix = mat4.create(); // model-view матриц
var mvMatrixStack = []; // матриц стак
var pMatrix = mat4.create(); // projection матриц
var triangleVertexPositionBuffer; // буфер
var rotationAngle = 0; // эргүүлэлтийн өнцөг
var lastTime = 0; // timer байдлаар хэрэглэнэ

// stack бүтэцрүү матриц хадгалах. Ингэснээрээ ялгаатай 
// объектүүдийн transformation утгуудыг хадгалж рэндэрлэх боломжтой 
function mvPushMatrix() {
  var copy = mat4.create();
  mat4.set(mvMatrix, copy);
  mvMatrixStack.push(copy);
}
// stack-д хийсэн утгыг сэргээн хадгалаад 
function mvPopMatrix() {
  if (mvMatrixStack.length == 0) {
    throw "Invalid popMatrix!";
  }
  mvMatrix = mvMatrixStack.pop();
}
// буферт өгөгдлөө тохируулж upload хийгээд зурахад бэлэн болгоно
function initBuffer() {
  // GPU-ийн санах ой дээр буфер үүсгэнэ
  triangleVertexPositionBuffer = gl.createBuffer();
  // үүсгэсэн буферээ ашиглахаар тохируулна
  gl.bindBuffer(gl.ARRAY_BUFFER, triangleVertexPositionBuffer);
  // хост програмын санах ойд гурвалжингийн оройнуудыг тодорхойлсон
  // хэсэг өгөгдөл үүсгэнэ
  var vertices = [
     0.0, 1.0, 0.0, // дээд орой
    -1.0, -1.0, 0.0, // зүүн доод орой
     1.0, -1.0, 0.0 // баруун доод орой
  ];
  // санах ойд байгаа өгөгдлөө GPU-ийн ой дээр үүсгэсэн буферлүү upload хийнэ
  gl.bufferData(gl.ARRAY_BUFFER, new Float32Array(vertices), gl.STATIC_DRAW);
  // нэг оройд хэдэн өгөгдөл байгааг тохируулна
  triangleVertexPositionBuffer.itemSize = 3; 
  // хэдэн ширхэг орой байгааг тохируулна
  triangleVertexPositionBuffer.numItems = 3;
}

// canvas дээр opengl ээр зурах функц
function render() {
  // зурах хэмжээс
  gl.viewport(0, 0, gl.viewportWidth, gl.viewportHeight);
  // өнгөний болон depth буферүүдийг цэвэрлэнэ
  gl.clear(gl.COLOR_BUFFER_BIT | gl.DEPTH_BUFFER_BIT);

  // projection матрицын тохиргоо
  mat4.perspective(45, gl.viewportWidth / gl.viewportHeight, 
           0.1, 100.0, pMatrix);
  // нэгж матриц утгаар дүүргэнэ
  mat4.identity(mvMatrix); 
  // зурах байрлалыг матрицад оноож байна
  mat4.translate(mvMatrix, [0.0, 0.0, -7.0]); 
  
  // одоогийн байгаа model-view матрицийг стакрүү хийж хадгалж авна
  // ингэснээрээ камерийн transformation мэдээллийг хадгалж чадна
  mvPushMatrix();
  // дүрсээ эргүүлэх
  mat4.rotate(mvMatrix, rotationAngle*Math.PI/180, [0.5, 1, 0]);  
  // зурах гэж байгаа буферласан өгөгдлийг зааж өгнө
  gl.bindBuffer(gl.ARRAY_BUFFER, triangleVertexPositionBuffer);
  // одоо идэвхитэй байгаа shader програмд буфер нь хэдэн ширхэг
  // өгөгдөлтэй ямар төрөлтэй гэх мэт тохиргоог хийнэ
  gl.vertexAttribPointer(shaderProgram.vertexPositionAttribute, 
              triangleVertexPositionBuffer.itemSize, 
              gl.FLOAT, false, 0, 0);
  // shader програм дотор буюу GPU дээр ажиллаж байгаа vertex shader
  // кодын үйл ажиллагаанд ашиглагдаж байгаа uPMatrix, uMVMatrix гэсэн
  // хувьсагчдад хост програмаас матрицийн утгуудыг дамжуулж оноож өгнө
  gl.uniformMatrix4fv(shaderProgram.pMatrixUniform, false, pMatrix);
  gl.uniformMatrix4fv(shaderProgram.mvMatrixUniform, false, mvMatrix);
  
  // зурах команд. буферийн 0-р элементээс numItems-р элемент хүртэл
  // гурвалжин горимоор зурах үйл ажиллагааг үйлдэнэ.
  gl.drawArrays(gl.TRIANGLES, 0, triangleVertexPositionBuffer.numItems);
  // хадгалсан model-view матрицаа сэргээн байрлуулна
  mvPopMatrix();
  
  // delta time тооцох
  //var deltaTime;
  //var timeNow = new Date().getTime();
  //if (lastTime != 0) {
  //  deltaTime = timeNow - lastTime;
  //}
  //lastTime = timeNow;
  // эргүүлэлтийн өнцөгийг өөрчилөх
  //rotationAngle += (90 * deltaTime) / 1000.0;
  rotationAngle += 1;
}
<!-- матрицтай холбоотой математикийн үйлдлүүдэд хэрэглэнэ -->
<script src="http://glmatrix.googlecode.com/hg/glMatrix.js"></script> 

<!-- дээр нь OpenGL-ээр дүрсээ зурах зориулалттай canvas -->
<canvas id="myCanvas" width="500" height="500"></canvas>

<!-- vertex shader програмын код -->
<script id="shader-vs" type="x-shader/x-vertex">
  attribute vec3 aVertexPosition;

  uniform mat4 uMVMatrix;
  uniform mat4 uPMatrix;

  void main(void) {
    gl_Position = uPMatrix * uMVMatrix * vec4(aVertexPosition, 1.0);
  }
</script>

<!-- fragment shader програмын код -->
<script id="shader-fs" type="x-shader/x-fragment">
  precision mediump float;
  
  void main(void) {
    gl_FragColor = vec4(0.0, 0.5, 1.0, 1.0);
  }
</script>
#myCanvas
{

}