Edit in JSFiddle

var App = Ember.Application.create();

App.ApplicationController = Ember.Controller.extend({
  name: 'Flamur',
  lastname: 'Mavraj',

  fullName : function(){
    return this.get('name') + ' ' + this.get('lastname');
  }.property('name', 'lastname'),

  nameChanged : function(){
    console.log('Emri ndryshoj ...')
  }.observes('name')
});
<script type="text/x-handlebars" data-template-name="application">
  Mirë se vini ne ketë mësim në EmberJS
  <br /><br />

  Emri:<br />
  {{input type="text" value=name placeholder="Shkruaj emrin tuaj"}}
  <br /><br />
  Mbiemri:<br />
  {{input type="text" value=lastname placeholder="Shkruaj mbiemrin tuaj"}}

  <br /><br />
  Emri juaj i plote eshte: {{fullName}}
</script>