Edit in JSFiddle

<!DOCTYPE html>
<html>
	<head>
		<title>Naslov prozora</title>
		<meta charset='UTF-8'/>
	</head>
	<body>
	  <h1>Osnovni pojmovi</h1>
		<h2>Struktura i stil</h2>
		<p>Prva verzija HTML-a je omogućila da se prilikom kreiranja dokumenta opiše i njegova struktura i njegov izgled (stil, formatiranje).
		Strukturiranje dokumenta je proces identifikacije i označavanja strukturnih jedinica u dokumentu poput naslova i podnaslova,
		pasusa, citata, listi, slika, tabela, formulara i elemenata formulara, itd. Opis stila dokumenta se odnosi na to prikaz
		strukturnih jedinica: da li strukturne jedinice (na primer, naslovi) centrirane ili sa poravnatom samo levom marginom, koju familiju, težinu, stil, veličinu fonta 
		koriste, koje boje je tekst, a koje boje je pozadina strukturne jedinice‚ da li postoji neki okvir oko strukturne jedinice, 
		koliko je rastojanje sadržine strukturne jedinice od tog okvira (unutrašnje margine), 
		odnosno koliko je rastojanje strukturne jedinice od susednih strukturnih jedinica (margine), 
		na kojoj poziciji u dokumentu se prikazuje određena strukturna jedinica, kako se numerišu liste i slično.</p>
		
		
		<p>Ispostavilo se da je za potrebe ažuriranja i održavanja dokumenta, pogotovo kada se struktura dokumenta ne menja, 
		već samo njegov izgled, bolje rešenje da se fizički razdvoje opis strukture dokumenta i opis stila, odnosno formatiranja dokumenta. 
		Iz navedenih razloga se preporučuje da se aktuelna verzija HTML5 koristi isključivo za opis strukture dokumenta.</p>

		<h2>Terminologija</h2>
		<h3>Etikete (uvod)</h3>
		<p>Za opis strukture u jeziku HTML koriste se etikete (eng. tag). 
		Etikete se prepoznaju po znacima 'manje' i 'veće' koji ograničavaju početak i kraj etikete. 
		Pomenuti karakteri imaju specijalno značenje, tj. ne predstavljaju sami sebe i zato se ne mogu videti u čitaču veba.
		Ako postoji potreba da se simboli 'manje' i 'veće' prikažu kao deo dokumenta, moraju se upotrebiti tzv. karakterski entiteti.</p>
		
		<h3>Karakterski entiteti</h3>
		<p>Svaki karakterski entitet počinje simbolom koji označava veznik 'i' (eng. ampersand, izgovara se kao fraza 'and per se and', ali brzo i kao jedna reč),
		a završava se simbolom tačka zapeta (';').
		Pošto i simbol 'ampersand', kao i 'manje' i 'veće' ima specijalno značenje u HTML-u (tj. ne predstavlja sam sebe, već početak karakterskog entiteta), 
		i on se, kao običan karakter, predstavlja u tekstu pomoću karakterskog entiteta:</p>
		<ul>
		<li>znak 'manje' (&lt;) se predstavlja karakterskim entitetom &amp;lt;</li>
		<li>znak 'veće' (&gt;) se predstavlja karakterskim entitetom &amp;lt;</li>
		<li>znak 'ampersand' (&amp;) se predstavlja karakterskim entitetom &amp;amp;</li>
		</ul>
		
		<p>Postoji još karakterskih entiteta o kojima će biti reči kasnije.</p> 
		
		<h3>Etikete (nastavak)</h3>
		
		<p>HTML razlikuje dve vrste etiketa: otvorene i zatvorene. Jedina razlika između njih u pogledu označavanja je što 
		se u okviru zatvorene etikete navodi kosa crta ('/') posle znaka 'manje'. U dosadašnjem delu dokumeta korišćene su 
		sledeće etikete:</p>
		<ol>
		<li>&lt;html&gt; kao oznaka za početak HTML-dokumenta;</li>
		<li>&lt;/html&gt; kao oznaka za kraj HTML-dokumenta;</li>
		<li>&lt;head&gt; kao oznaka za početak zaglavlja HTML-dokumenta;</li>
		<li>&lt;/head&gt; kao oznaka za kraj zaglavlja HTML-dokumenta;</li>
		<li>&lt;body&gt; kao oznaka za početak tela (sadržine) HTML-dokumenta;</li>
		<li>&lt;/body&gt; kao oznaka za kraj tela (sadržine) HTML-dokumenta;</li>
		<li>&lt;h1&gt;, &lt;h2&gt;, &lt;h3&gt; (postoje i &lt;h4&gt;, &lt;h5&gt;, &lt;h6&gt;) kao oznake za početak naslova i podnaslova HTML-dokumenta; (manje broj označava opštiji naslov);</li>
		<li>&lt;/h1&gt;, &lt;/h2&gt;, &lt;/h3&gt; (postoje i &lt;/h4&gt;, &lt;/h5&gt;, &lt;/h6&gt;) kao oznake za kraj naslova i podnaslova HTML-dokumenta; (manje broj označava opštiji naslov);</li>
		<li>&lt;p&gt; kao oznaka za početak pasusa;</li>
		<li>&lt;/p&gt; kao oznaka za kraj pasusa;</li>
		<li>&lt;ul&gt; kao oznaka za početak neuređene (nenumerisane) liste;</li>
		<li>&lt;/ul&gt; kao oznaka za kraj neuređene (nenumerisane) liste;</li>
		<li>&lt;ol&gt; kao oznaka za početak uređene (numerisane) liste;</li>
		<li>&lt;/ol&gt; kao oznaka za kraj uređene (numerisane) liste;</li>
		<li>&lt;li&gt; kao oznaka za početak elementa liste (bilo da je numerisana ili ne);</li>
		<li>&lt;/li&gt; kao oznaka za kraj elementa liste (bilo da je numerisana ili ne);</li>
		<li>&lt;title&gt; kao oznaka za početak naslova prozora (ne mešati sa naslovom dokumenta!);</li>
		<li>&lt;/title&gt; kao oznaka za kraj naslova prozora (ne mešati sa naslovom dokumenta!);</li>
		<li>&lt;meta&gt; kao oznaka za početak metapodataka o dokumentu (u ovom slučaju se radi o kodnoj šemi UTF-8 koju koristi dokument);</li>
		</ol>
		
		<p>U prethodnoj listu neparni elementi predstavljaju otvorene etikete, a parni elementi zatvorene etikete. 
		Za svaku otvorenu etiketu postoji i navedena je njena zatvorena etiketa, jedino za etiketu &lt;meta&gt; nije navedena
		njena zatvorena etiketa (iako postoji!), ni u listi, a ni u samom HTML-dokumentu na mestu gde je korišćena. 
		Objašnjenje je dato u odeljku 'Elementi'.</p>

		<h3>Atributi</h3>
		<p>U pojedinim slučajevima etiketa nije dovoljna da opiše neki strukturni deo dokumenta, već se etiketi pridružuju
		dodatne informacije preko atributa. Atributi se navode isključivo u okviru otvorene etikete, može ih biti jedan ili više,
		a njihov zapis je u formatu 'imeAtributa=vrednostAtributa', pri čemu se vrednostAtributa uvek zapisuje pod znacima navoda (apostrofima ili navodnicima).</p>
		
    <p>Jedan od atributa elementa 'meta' je 'charset' (skr. od eng. 'character set', u prevodu 'karakterski skup'),
	  koji se odnosi na kodnu šemu (a time i karakterski skup) koji je primenjen u dokumentu. U ovom dokumentu je primenjena
	  kodna šema 'UTF-8', odnosno karakterski skup Unicode, čime je omogućeno da u tekstu koristimo 
	  slova alfabeta srpskog jezika, a takođe i da u istom tekstu istovremeno koristimo и ћирилицу i latinicu.</p>		
	  
	  <p>Međutim, navođenje kodne šeme pomoću elementa 'meta' i atributa 'charset' nije dovoljno. Datoteka u kojoj se nalazi
	  HTML-dokument mora biti snimljena (sačuvana) sa odgovarajućom kodnom šemom ili rasporedom (eng. encoding). 
	  Različiti programi na različite načine određuju koja kodna šema se koristi za čuvanje dokumenta. Notepad, na primer, prilikom
	  prvog snimanja dokumenta, u dijalogu 'Save As...' nudi padajući meni 'Encoding:' u kome korisnik može izabrati kodne šeme
	  Windows CP-1250 (označena kao 'ANSI'), UTF-8, UTF-16 LE (označena kao 'Unicode') i UTF-16 BE (označena kao 'Unicode big endian'.
	  Dakle, ako koristimo Notepad za kucanje HTML-dokumenta i kodnu šemu UTF-8 kao vrednost atributa 'charset' elementa 'meta', 
	  prilikom snimanja datoteke koja sadrži HTML-dokument u meniju 'Encoding:' treba izabrati opciju 'UTF-8'.</p>
	  
		
		<h3>Elementi</h3>
		<p>Element HTML-dokumenta je strukturni deo tog dokumenta koji se, kao posebna celina, sastoji iz:</p>

		<ul>
		<li>otvorene etikete,</li>
		<li>njoj odgovarajuće zatvorene etikete i</li>
		<li>svega između tih etiketa (bilo da je u pitanju običan tekst, drugi elementi ili kombinacija teksta i elemenata).</li>
		</ul>
		<p>Naziv elementa je isti kao i naziv odgovarajućih etiketa.</p>
		<p>U tom smislu, ceo HTML-dokument u kome se trenutno nalazimo, ne računajući prvu liniju (&lt;!DOCTYPE html&gt;), 
		predstavlja jedan element koji se zove 'html'. Njemu odgovarajuće etikete su &lt;html&gt; i &lt;/html&gt;, između kojih
		se nalaze dva elementa, 'head' (zaglavlje HTML-dokumenta) i 'body' (telo ili sadržina HTML-dokumenta). 
		Elementi 'head' i 'body' se takođe sastoje iz drugih elemenata. Sadržina pojedinih elemenata je običan tekst (na primer,
		elementi 'title', 'h1', 'li'), dok je sadržaj pojedinih elemenata mešovit (videti, na primer, element p u odeljku
		'Elementi, etikete i atributi za opis stila dokumenta (koje treba izbegavati!)').</p>
		
		<p>Poseban slučaj predstavlja element 'meta' čiji je sadržaj uvek prazan, pa se zbog toga 'meta' i slični elementi (na primer, element 'br' koji označava prekid linije, odnosno prelazak u novi red)
		nazivaju prazni elementi. Prazni elementi imaju, pored uobičajenog zapisa, skraćeni zapis u kome se ne navodi zatvorena etiketa,
    već se na kraju otvorene etikete, pre znaka 'veće' navodi kosa crta ('/'). Prema tome, sledeći zapisi imaju isto značenje:</p>
		
		<ul>
		<li>&lt;meta&gt;&lt;/meta&gt;, &lt;br&gt;&lt;/br&gt;</li>
		<li>&lt;meta/&gt;, &lt;br/&gt;</li>
		</ul>
	
		
		
	</body>
</html>