Edit in JSFiddle

<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <meta charset="utf-8" />
  <title>Elementi, etikete i atributi za opis stila dokumenta (koje treba izbegavati, koristite CSS!)</title>
</head>
<body>
    <h3>Elementi, etikete i atributi za opis stila dokumenta (koje treba izbegavati, koristite umesto toga CSS!)</h3>
		<p>U ovom odeljku ilustrujemo sposobnost HTML-a da opiše formatiranje delova dokumenta, ali iako ta mogućnost postoji,
		treba je izbegavati u praksi, praktično uvek (osim kao ilustraciju, što je ovde slučaj).</p>
		<p>Element b: <b>naglašen tekst</b>.</p>
		<p>Element i: <i>tekst kurzivom</i>.</p>
		<p>Element u: <u>podvučen tekst</u>.</p>
		<p>Element tt: <tt>tekst čiji su karakteri iste širine (neproporcionalni font, kao na pisaćoj mašini)</tt>.</p>
		<p>Element s (HTML5, ne i HTML4): <s>precrtan tekst</s>.</p>
		<p>Element strike (HTML4, ne i HTML5): <strike>precrtan tekst</strike>.</p>
		<p>Element sub: tekst u formi indeksa (supskript, donji indeks), na primer u formuli a<sub>1</sub>, a<sub>2</sub>&hellip; a<sub>n</sub>. Tri tačke su napravljene pomoću karakterskog entiteta &amp;hellip;</p>
		<p>Element sup: tekst u formi stepena (superskript, gornji indeks), na primer u formuli a<sup>m + n</sup> = a<sup>m</sup> * a<sup>n</sup>.</p>
		
		<h3>Komentari</h3>
		<p>Ponekad postoji potreba da se uz delove HTML-dokumenta nađu komentari koji pomažu autoru dokumenta da lakše ažurira i održava
		dokument, ali koji ne treba da se vide prilikom prikazivanja dokumenta u čitaču veba. Upravo to je svrha HTML-komentara
		koji se u programu za uređivanje teksta prepoznaju po nizu karaktera &lt;!-- na početku komentara, odnosno nizu karaktera --&gt; na kraju komentara.</p>
		
		<!-- Ovaj tekst se vidi samo u programu za uređivanje teksta, u čitaču veba se ne prikazuje. -->
		<h3>Ugnježdavanje etiketa</h3>
		<p>Poslednja otvorena etiketa mora prva da se zatvori, odnosno prva otvorena etiketa mora poslednja da se zatvori (na primer, html).</p>
		<p>Drugim rečima elementi ili nemaju ništa zajedničko ili se jedan element nalazi unutar drugog. Preklapanje elemenata nije dozvoljeno. 
		Sledeća tri pasusa (treći je pod komentarom) ilustruju primenu navedenog pravila.</p>
        		
		<p>Ispravno: <b><i>Tekst koji je i naglašen i napisan kurzivom.</i></b> kao &lt;b&gt;&lt;i&gt;Tekst koji je i naglašen i napisan kurzivom.&lt;/i&gt;&lt;/b&gt;</p>
		<p>Ispravno: <i><b>Tekst koji je i naglašen i napisan kurzivom.</b></i> kao &lt;i&gt;&lt;b&gt;Tekst koji je i naglašen i napisan kurzivom.&lt;/b&gt;&lt;/i&gt;</p>
		<p>Neispravno : <!--<b><i>Tekst koji je i naglašen i napisan kurzivom.</b></i> --> &lt;i&gt;&lt;b&gt;Tekst koji je i naglašen i napisan kurzivom.&lt;/i&gt;&lt;/b&gt;</p>
		<p>Neispravno : <!--<i><b>Tekst koji je i naglašen i napisan kurzivom.</i></b> --> &lt;b&gt;&lt;i&gt;Tekst koji je i naglašen i napisan kurzivom.&lt;/b&gt;&lt;/i&gt;</p>
		
		<h3>Font. Familija fonta i veličina fonta</h3>
		<p>O fontu, familijama fontova i jedinicama za veličinu fonta ste imali priliku da učite u okviru kursa Digitalni tekst 1, u delu koji se odnosio na tipografiju.</p>
		<p>HTML nudi element font i atribute face (familija fonta) i size (veličina fonta). Element font ne treba koristiti, već CSS.</p>
		<p>Primeri nekih fontova:</p>
		<p><font face='Arial' size='1'>Arial (veličina 1)</font>, <font face='Arial' size='2'>Arial (veličina 2)</font>, <font face='Arial' size='3'>Arial (veličina 3)</font>, <font face='Arial' size='4'>Arial (veličina 4)</font>, <font face='Arial' size='5'>Arial (veličina 5)</font>, <font face='Arial' size='6'>Arial (veličina 6)</font>, <font face='Arial' size='7'>Arial (veličina 7)</font>.</p>
		<p><font face='Garamond' size='1'>Garamond (veličina 1)</font>, <font face='Garamond' size='2'>Garamond (veličina 2)</font>, <font face='Garamond' size='3'>Garamond (veličina 3)</font>, <font face='Garamond' size='4'>Garamond (veličina 4)</font>, <font face='Garamond' size='5'>Garamond (veličina 5)</font>, <font face='Garamond' size='6'>Garamond (veličina 6)</font>, <font face='Garamond' size='7'>Garamond (veličina 7)</font>.</p>
		<p><font face='Times New Roman' size='1'>Times New Roman (veličina 1)</font>, <font face='Times New Roman' size='2'>Times New Roman (veličina 2)</font>, <font face='Times New Roman' size='3'>Times New Roman (veličina 3)</font>, <font face='Times New Roman' size='4'>Times New Roman (veličina 4)</font>, <font face='Times New Roman' size='5'>Times New Roman (veličina 5)</font>, <font face='Times New Roman' size='6'>Times New Roman (veličina 6)</font>, <font face='Times New Roman' size='7'>Times New Roman (veličina 7)</font>.</p>
		<p><font face='Courier New' size='1'>Courier New (veličina 1)</font>, <font face='Courier New' size='2'>Courier New (veličina 2)</font>, <font face='Courier New' size='3'>Courier New (veličina 3)</font>, <font face='Courier New' size='4'>Courier New (veličina 4)</font>, <font face='Courier New' size='5'>Courier New (veličina 5)</font>, <font face='Courier New' size='6'>Courier New (veličina 6)</font>, <font face='Courier New' size='7'>Courier New (veličina 7)</font>.</p>
		
</body>
</html>