Edit in JSFiddle

<!DOCTYPE html>
<html>
	<head>
		<title>Naslov prozora</title>
		<meta charset='UTF-8'/>
	</head>
	<body>
	
		<h2>Uvodni primer (sa etiketama)</h2>
	
		<p>Ovo je prvi primer dokumenta koji smo kreirali pomoću jezika HTML, ali su sada ubačene etikete koje opisuju strukturu. Sam dokument različito izgleda ako se posmatra 
		u okviru nekog programa za uređivanje običnog teksta (eng. text editor, primeri: Notepad, Notepad++, PSPad, itd.)
		i nekog čitača veba ili veb-čitača (eng. browser, primeri: Mozilla Firefox, Google Chrome, Microsoft Internet Explorer,
		Microsoft Edge, Opera, Safari). U daljem tekstu se pretpostavlja da dokument posmatramo u programu za uređivanje teksta.</p>
		
		<p>Prva linija dokumenta je karakteristična za verziju HTML5 koja je trenutno
		aktuelna. Prva verzija HTML-a se prosto zvala HTML (bez broja), a potom su usledili verzije HTML 2.0, HTML 3.2, HTML 4.0, HTML 4.01.
		Sledeći korak je bio pokušaj da se korisnici HTML-a privole da koriste XHTML kao "prošireni i striktni" HTML. 
		Međutim, pokušaj nije naišao na očekivani odziv i umesto nove verzije XHTML-a, pojavila se aktuelna verzija HTML5 koja je naišla na mnogo bolji prijem.</p>

		<h3>Verzije HTML-a</h3>
		
		<p>Hronološki posmatrano, istorija verzija HTML-a izgleda ovako:</p>
		<ul>
		<li>HTML (1989 - 1995);</li>
		<li>HTML 2.0 (1995-1997), prvi HTML-standard, autor Radna grupe za internet-inženjerstvo (eng. Internet Engineering Task Force, skr. IETF);</li>
		<li>HTML 3.2 (1997), autor Svesvetski veb (eng. World Wide Web Consortium, skr. W3C);</li>
		<li>HTML 4.0 (1998), autor Svesvetski veb (eng. World Wide Web Consortium, skr. W3C);</li>
		<li>HTML 4.01 (1999), autor Svesvetski veb (eng. World Wide Web Consortium, skr. W3C);</li>
		<li>XHTML 1.0 (2000-), autor Svesvetski veb (eng. World Wide Web Consortium, skr. W3C);</li>
        <li>HTML5 (2004-), autor Radna grupa za primenjene tehnologije zasnovane na hipertekstu veba (eng. Web Hypertext Application Technology Working Group, skr. WHATWG).</li>
        </ul>
		
		
	</body>
</html>