Edit in JSFiddle

/* ovo je CSS-komentar +/
/* najvažniji deo CSS-a, koji zapravo opisuje izgled HTML-dokumenta,
je skup CSS-pravila. Tipično CSS-pravilo izgleda ovako:

selektor { 
     svojstvo1: vrednost1;
     svojstvo2: vrednost2;
     ...
     svojstvo: vrednost;
}

Selektor "bira" deo HTML-dokumenta koji se formatira. Formatiranje se opisuje tako što se pojedinim CSS-svojstavima selektora zadaju željene vrednosti. 

Najjednostavniji selektor je naziv nekog HTML-elementa. Na primer selektor "p" bira sve HTML-elemente u dokumentu sa tim nazivom, drugim rečima sve pasuse.

Ako želimo da pasusi budu poravnati uz obe margine, upotrebićemo CSS-svojstvo 'text-align'. Moguće vrednosti tog svojstva su 'left' (tekst HTML-elementa je poravnat samo uz levu marginu), 'right' (tekst HTML-elementa je poravnat samo uz desnu marginu), 'center' (tekst HTML-elementa je centriran), 'justify' (tekst HTML-elementa je poravnat uz obe margine). Ukoliko se ne zada vrednost CSS-svojstva 'text-align', podrazumeva se da je zadata vrednost 'left'.

Prema tome, pravilo za poravnavanje svih pasusa u dokumentu uz obe margine izgleda ovako:
*/

p { 
  text-align: justify;
}

/* centriranje naslova */
h1 { 
  text-align: center;
}

h2 { 
  text-align: center;
}

h3 { 
  text-align: center;
}

/* kraći način:

h1, h2, h3 { 
  text-align: center;
}


*/
<!DOCTYPE html>
<html>
	<head>
		<title>Naslov prozora</title>
		<meta charset='UTF-8'/>
				<style>
				p { 
				 text-align: justify;
				}

				/* centriranje naslova */
				h1 { 
				 text-align: center; 
				}

				h2 { 
				 text-align: center;
				}
				h3 { 
				 text-align: center;
				}
				</style>
	</head>
	<body>
	  <h1>Osnovni pojmovi</h1>
		<h2>Struktura i stil</h2>
		<p>Prva verzija HTML-a je omogućila da se prilikom kreiranja dokumenta opiše i njegova struktura i njegov izgled (stil, formatiranje).
		Strukturiranje dokumenta je proces identifikacije i označavanja strukturnih jedinica u dokumentu poput naslova i podnaslova,
		pasusa, citata, listi, slika, tabela, formulara i elemenata formulara, itd. Opis stila dokumenta se odnosi na to prikaz
		strukturnih jedinica: da li strukturne jedinice (na primer, naslovi) centrirane ili sa poravnatom samo levom marginom, koju familiju, težinu, stil, veličinu fonta 
		koriste, koje boje je tekst, a koje boje je pozadina strukturne jedinice‚ da li postoji neki okvir oko strukturne jedinice, 
		koliko je rastojanje sadržine strukturne jedinice od tog okvira (unutrašnje margine), 
		odnosno koliko je rastojanje strukturne jedinice od susednih strukturnih jedinica (margine), 
		na kojoj poziciji u dokumentu se prikazuje određena strukturna jedinica, kako se numerišu liste i slično.</p>
		
		
		<p>Ispostavilo se da je za potrebe ažuriranja i održavanja dokumenta, pogotovo kada se struktura dokumenta ne menja, 
		već samo njegov izgled, bolje rešenje da se fizički razdvoje opis strukture dokumenta i opis stila, odnosno formatiranja dokumenta. 
		Iz navedenih razloga se preporučuje da se aktuelna verzija HTML5 koristi isključivo za opis strukture dokumenta.</p>

		<h2>Terminologija</h2>
		<h3>Etikete (uvod)</h3>
		<p>Za opis strukture u jeziku HTML koriste se etikete (eng. tag). 
		Etikete se prepoznaju po znacima 'manje' i 'veće' koji ograničavaju početak i kraj etikete. 
		Pomenuti karakteri imaju specijalno značenje, tj. ne predstavljaju sami sebe i zato se ne mogu videti u čitaču veba.
		Ako postoji potreba da se simboli 'manje' i 'veće' prikažu kao deo dokumenta, moraju se upotrebiti tzv. karakterski entiteti.</p>
	</body>
</html>