Edit in JSFiddle

<div class="img-demo">
  <img width="250" src="http://i1.wp.com/webfaver.com/wp-content/uploads/2015/10/1377146863789.jpg?fit=600%2C600" alt="Doan Trang">
  <img width="250" src="http://i1.wp.com/webfaver.com/wp-content/uploads/2015/10/phuong-trinh-jolie-007-012022549.jpg?fit=600%2C600"/>  
</div>
<div class="control">
  <button id="effectOff">Không dùng kỹ thuật</button>
  <button id="effectOn">Áp dụng kỹ thuật</button>
</div>
<div class="news">
  <div class="article">
    <div class="thumb" style="background-image: url(http://i1.wp.com/webfaver.com/wp-content/uploads/2015/10/1377146863789.jpg?fit=600%2C600);"></div>
    <div class="title">Đoan Trang cười rạng rỡ!</div>
  </div>
  <div class="article">
    <div class="thumb" style="background-image:url(http://i1.wp.com/webfaver.com/wp-content/uploads/2015/10/phuong-trinh-jolie-007-012022549.jpg?fit=600%2C600);"></div>
    <div class="title">Phương Trinh Jolie đáng yêu</div>
  </div>
  <div class="article">
    <div class="thumb" style="background-image:url(http://i1.wp.com/webfaver.com/wp-content/uploads/2015/10/1377146863789.jpg?fit=600%2C600);"></div>
    <div class="title">Đoan Trang không còn đen như Chocolate nữa</div>
  </div>
  <div class="article">
    <div class="thumb" style="background-image:url(http://i1.wp.com/webfaver.com/wp-content/uploads/2015/10/phuong-trinh-jolie-007-012022549.jpg?fit=600%2C600);"></div>
    <div class="title">Phương Trinh Jolie lần đầu thổ lộ yêu đại gia Thanh Thùy</div>
  </div>
  <div class="article">
    <div class="thumb" style="background-image:url(http://i1.wp.com/webfaver.com/wp-content/uploads/2015/10/phuong-trinh-jolie-007-012022549.jpg?fit=600%2C600);"></div>
    <div class="title">Phương Trinh Jolie tuyên bố kiện webfaver vì tung tin đồn</div>
  </div>
    <div class="article">
    <div class="thumb" style="background-image:url(http://i1.wp.com/webfaver.com/wp-content/uploads/2015/10/1377146863789.jpg?fit=600%2C600);"></div>
    <div class="title">Đoan Trang từ giã sâu bít</div>
  </div>
</div>
.img-demo, .control {
  margin-bottom: 10px;
}
.news{
  width: 100%;
  height: auto;
  padding: 5px;
  background-color: #e6e6e6;
}
.article {
  width: 200px;
  height: 220px;
  display: inline-block;
  padding: 5px;
  margin-left: 10px;
  vertical-align:top;
}
.thumb {
  width: 200px;
  height: 150px;
  background-color: #3e3e3e;
  background-image: none;
  background-repeat: no-repeat;
  background-position: center center;
  background-size: cover;
}