Edit in JSFiddle

// by Zzbaivong - https://github.com/lelinhtinh
// https://lelinhtinh.github.io/de4js/

(function() {

 function format() {
  var source = output.value;

  if (beautify.checked) source = js_beautify(source, {
   unescape_strings: true,
   jslint_happy: true
  });
  if (highlight.checked) source = hljs.highlight('javascript', source).value;

  view[(highlight.checked ? 'innerHTML' : 'textContent')] = source || 'Hãy chọn kiểu mã hoá phù hợp!';
 }

 function decode() {
  var source = input.value,
   packer = bvDecode.encode.value;

  if (source.trim() === '') return;

  view.textContent = 'Hãy chọn kiểu mã hoá phù hợp!';
  output.value = '';

  source = source.trim();

  if (packer === 'evalencode') {
   try {
    var _source = source.replace('eval(', 'window.sourceEvalEncodeZz = (');

    eval(_source);

    if (window.sourceEvalEncodeZz !== undefined) source = window.sourceEvalEncodeZz;
   } catch (err) {}
  } else if (packer === '_numberencode') {
   try {
    var patt = /_\d{4}\((_\d{4})\)\;\}/,
     _source = source;
    if (!patt.test(_source)) return;

    _source = _source.replace(/var\s/g, 'this.');
    _source = _source.replace(/function\s(_\d{4})\(/, 'this.$1=function(');
    _source = _source.replace(patt, 'window.sourceNumberEncodeZz=$1;};');

    _source = '(function(){' + _source + '})();';
    eval(_source);

    source = window.sourceNumberEncodeZz;
   } catch (err) {}
  } else if (packer === 'arrayencode') {
   try {
    var pattsplit = /(?:[^\\])"];/,
     lastchar = '';
    if (!pattsplit.test(source)) return;

    lastchar = source.match(pattsplit)[0].charAt(0);

    var _source = source.split(pattsplit),
     _var = _source[0] + lastchar + '"]',
     _name = _var.match(/var\s([\w\d]+)\s?=\s?\["/)[1],
     _code = _source[1],

     pattname = new RegExp('var\\s' + _name + '\\s?=\\s?\\["'),
     pattkey = new RegExp(_name + '\\[(\\d+)\\]', 'g'),

     escapable = /[\\\"\x00-\x1f\x7f-\uffff]/g,
     meta = {
      '\b': '\\b',
      '\t': '\\t',
      '\n': '\\n',
      '\f': '\\f',
      '\r': '\\r',
      '"': '\\"',
      '\\': '\\\\'
     },
     quote = function(string) {
      escapable.lastIndex = 0;
      return escapable.test(string) ?
       string.replace(escapable, function(a) {
        var c = meta[a];
        return typeof c === 'string' ? c :
         '\\u' + ('0000' + a.charCodeAt(0).toString(16)).slice(-4);
       }) : string;
     };

    _var = _var.replace(pattname, '["');
    _var = eval(_var);

    _code.replace(pattkey, function(key, index) {
     _code = _code.replace(key, '"' + quote(_var[index]) + '"');
     return _code;
    });

    _source = _code.replace(/(\["([a-z\d\_]+)"\])/gi, '.$2');
    source = _source;
   } catch (err) {}
  } else if (packer === 'urlencode' && Urlencoded.detect(source)) {
   source = Urlencoded.unpack(source);
  } else if (packer === 'p_a_c_k_e_r' && P_A_C_K_E_R.detect(source)) {
   source = P_A_C_K_E_R.unpack(source);
  } else if (packer === 'javascriptobfuscator' && JavascriptObfuscator.detect(source)) {
   source = JavascriptObfuscator.unpack(source);
  } else if (packer === 'myobfuscate' && MyObfuscate.detect(source)) {
   source = MyObfuscate.unpack(source);
  }

  output.value = source;
  format();
 }

 function textreset() {
  if (copyjs.textContent === 'Sao chép vào Clipboard') return;
  copyjs.textContent = 'Sao chép vào Clipboard';
  copyjs.removeAttribute('style');
 }

 function timereset() {
  copytimeout = setTimeout(function() {
   textreset();
  }, 3000);
 }


 var input = document.getElementById('input'),
  output = document.getElementById('output'),
  view = document.getElementById('view'),

  encode = document.getElementsByName('encode'),

  beautify = document.getElementById('beautify'),
  highlight = document.getElementById('highlight'),

  copyjs = document.getElementById('copyjs'),
  redecode = document.getElementById('redecode'),
  clear = document.getElementById('clear'),

  clipboard = new Clipboard('#copyjs'),
  copytimeout;

 input.oninput = decode;
 for (var i = 0; i < encode.length; i++) {
  encode[i].onchange = decode;
 }

 beautify.onchange = format;
 highlight.onchange = format;

 copyjs.onmouseout = function() {
  textreset();
  clearTimeout(copytimeout);
 };
 clipboard.on('success', function(e) {
  e.trigger.textContent = 'Đã chép vào Clipboard';
  e.trigger.style.color = '#4caf50';
  e.clearSelection();
  timereset();
 });
 clipboard.on('error', function(e) {
  e.trigger.textContent = 'Lỗi! Trình duyệt không hỗ trợ.';
  e.trigger.style.color = '#f44336';
  timereset();
 });

 redecode.onclick = function() {
  input.value = output.value;
  decode();
 }

 clear.onclick = function() {
  input.value = '';
  output.value = '';
  view.textContent = 'Hãy chọn kiểu mã hoá phù hợp!';
 }

})();
<p class="info">
 Công cụ này hiện đang được phát triển và chia sẻ trên <a href="https://github.com/lelinhtinh/de4js" target="_blank">Github</a>.
 <br>Trang này đã không còn nhận được cập nhật và sửa lỗi. Vui lòng truy cập <a href="https://lelinhtinh.github.io/de4js/" target="_blank">de4js</a> để sử dụng phiên bản mới, tốt hơn.
</p>
<form class="wrap" name="bvDecode">
 <h1 class="title center">Giải mã JavaScript</h1>
 <textarea id="input" class="content" rows="7" placeholder="Nhập code bị mã hoá..."></textarea>
 <textarea id="output"></textarea>
 <div class="config center">
  <label>
   <input type="radio" value="" name="encode" checked> None</label>
  <label>
   <input type="radio" value="evalencode" name="encode"> Eval</label>
  <label>
   <input type="radio" value="_numberencode" name="encode"> _Number</label>
  <label>
   <input type="radio" value="arrayencode" name="encode"> Array</label>
  <label>
   <input type="radio" value="urlencode" name="encode"> URL Encode</label>
  <label>
   <input type="radio" value="p_a_c_k_e_r" name="encode"> Packer</label>
  <label>
   <input type="radio" value="javascriptobfuscator" name="encode"> Javascript Obfuscator</label>
  <label>
   <input type="radio" value="myobfuscate" name="encode"> My Obfuscate</label>
 </div>
 <div class="config center">
  <label>
   <input type="checkbox" id="beautify" name="beautify" checked> Beautify</label>
  <label>
   <input type="checkbox" id="highlight" name="highlight" checked> Highlight</label>
 </div>
 <div class="center">
  <button id="copyjs" data-clipboard-target="#view" class="actionbtn" type="button">
   Sao chép vào Clipboard
  </button>
  <button id="redecode" class="actionbtn" type="button">
   Tiếp tục giải mã
  </button>
  <button id="clear" class="actionbtn" type="button">
   Làm sạch
  </button>
 </div>
 <pre id="view" class="content">Hãy chọn kiểu mã hoá phù hợp!</pre>
</form>
body {
 font-family: -apple-system, BlinkMacSystemFont, "Segoe UI", Roboto, Oxygen, Ubuntu, Cantarell, "Fira Sans", "Droid Sans", "Helvetica Neue", Arial, sans-serif;
 font-size: 14px;
}

.wrap {
 margin: 30px auto;
 width: 90%;
}

.title {
 font-size: 1.7em;
 font-weight: lighter;
}

.content {
 display: block;
 width: 100%;
 padding: 5px 16px;
 border: 1px solid #ddd;
 border-radius: 3px;
 box-sizing: border-box;
 -webkit-box-sizing: border-box;
 -moz-box-sizing: border-box;
}

#input {
 background: #fff;
}

#output {
 display: none;
}

#view {
 background: #eee;
 white-space: pre-wrap;
}

.config {
 font-size: smaller;
 color: #595656;
}

.config input {
 margin-right: 4px;
 vertical-align: middle;
}

.config label {
 display: inline-block;
 margin: 0 7px;
}

.center {
 text-align: center;
 margin: 20px 0;
}

.actionbtn {
 padding: 4px 0;
 margin: 0 4px;
 display: inline-block;
 width: 30%;
 color: #595656;
}

.info {
 color: #d2e7f9;
 background: #2E9EFF;
 padding: 1em;
}

.info a {
 color: #fff;
 font-weight: bold;
}