Edit in JSFiddle

/* jQuery plugin zzlang v0.1 <http://devs.forumvi.com/>	Copyright (c) 2014+ zzbaivong */
(function ($) {
  $.fn.zzlang = function (options) {
    var settings = $.extend({}, options);
    return this.each(function (index, obj) {
      $(this).html(function () {
        return this.innerHTML.replace(new RegExp(Object.keys(settings).join("|"), "gi"), function (en) {
          en = en.replace(/(\"|\'|\(|\)|\[|\]|\.|\*|\!|\?|\$|\||\+|\^)/g, "\\$1");
          return settings[en];
        });
      });
    });
  };
}(jQuery));
$("#tabs li > a > span").zzlang({
  "Visitor\\^": "<strong>Tường nhà</strong>",
    "Friends and foes": "Bạn và thù",
    "Topic\\(s\\) being watched": "Chủ đề đang theo dõi",
    "Favourites": "Yêu thích",
    "Drafts": "Nháp",
    "Profile": "Lý lịch",
    "Statistics": "Thống kê",
    "Friends": "Bạn bè",
    "Contact": "Liên hệ"
});
<div id="tabs" class="privmsg">
  <ul>
    <li> <a href="/u1wall"><span>Visitor^ messages</span></a>

    </li>
    <li class="activetab"> <a href="#"><span>aaaProfile aaaaa</span></a>

    </li>
    <li> <a href="/u1stats"><span>Statistics</span></a>

    </li>
    <li> <a href="/u1friends"><span>Friends</span></a>

    </li>
    <li> <a href="/u1contact"><span>Topic(s) being watched</span></a>

    </li>
  </ul>
</div>