Edit in JSFiddle

/*!
 * Auto Mục Tiêu Cuối - v1.2.130916
 * Tự động quay và nhận quà tại http://muctieu.vtcgame.vn
 * https://baivong.github.io
 *
 * Made by Zzbaivong
 * Under MIT License
 */

/* global jsConfig, cm */

(function() {
 'use strict';
 if (top.location.host !== 'muctieu.vtcgame.vn') return;
 if (!jsConfig.isLogin) {
  cm.ThongBao('Bạn chưa đăng nhập! Vui lòng đăng nhập để sử dụng chức năng này.');
  return;
 }

 function spin() {
  $.post('/Home/GetSpin', {
   token: jsConfig._token
  }).done(function(data) {
   if (!data) {
    cm.ThongBao('Lỗi dữ liệu!');
    return;
   }
   if (data.ResponseStatus < 0) {
    var thongbao = '';
    switch (data.ResponseStatus) {
     case -55:
      thongbao = 'Bạn đã hết lượt quay.';
      break;
     case -50:
      thongbao = 'Tài khoản không tồn tại.';
      break;
     case -99:
      thongbao = 'Hệ thống bận. Vui lòng quay lại sau.';
      break;
     case -600:
      thongbao = 'Đầu vào không hợp lệ. Hãy thử tải lại trang.';
      break;
     case -83:
      thongbao = 'Tài khoản của bạn đã bị khóa do bị phát hiện hack, bug sự kiện. Chi tiết vui lòng liên hệ tổng đài 19001530.';
      break;
     default:
      thongbao = 'Thông tin tài khoản không hợp lệ.';
    }
    cm.ThongBao(thongbao);
   } else {
    var totalSpin = data.TotalSpin;
    if (!sessionStorage.spinCounter) sessionStorage.spinCounter = (totalSpin + 1);
    $currentPoint.text(data.ScoreCF);
    $currentSpin.text(totalSpin);
    var $item = $('<span/>', {
     text: (totalSpin + 1) + ': ' + data.ItemName
    });
    if (data.ItemName.indexOf('điểm CF') !== -1) $item.css('color', 'gray');
    $autoSpin.prepend($('<li/>').append($item));
    if (totalSpin > 0) {
     spin();
    } else {
     cm.ThongBao('Hoàn tất tự động quay. Trang sẽ được tải lại sau 3 giây.');
     setTimeout(function() {
      top.location.reload();
     }, 3000);
    }
   }
  }).fail(function() {
   cm.ThongBao('Lỗi kết nối!');
  });
 }
 var $currentSpin = $('#currentSpin'),
  $currentPoint = $('#currentPoint'),
  $autoSpin = $('<ol/>', {
   id: 'autoSpin',
   css: {
    overflow: 'auto',
    height: 130,
    color: '#006e83'
   }
  }),
  $marquee = $('.thong_bao1 marquee');
 if ($marquee.length) {
  $('.thong_bao1 marquee').replaceWith($autoSpin);
 } else {
  $autoSpin = $('#autoSpin');
 }
 if (sessionStorage.spinCounter) sessionStorage.removeItem('spinCounter');
 spin();
})(jQuery);

(function() {
 'use strict';
 if (top.location.host !== 'muctieu.vtcgame.vn') return;
 if (!jsConfig.isLogin) {
  cm.ThongBao('Bạn chưa đăng nhập! Vui lòng đăng nhập để sử dụng chức năng này.');
  return;
 }

 function getItems() {
  if (!listId || max === 0 || current >= max) return;
  $.post('/Home/NhanQuaKhoDo', {
   id: listId[current],
   token: jsConfig._token
  }).done(function(response) {
   if (response.ResponseStatus < 0) {
    var thongbao = '';
    switch (response.ResponseStatus) {
     case -600:
      thongbao = 'Đầu vào không hợp lệ. Hãy thử tải lại trang.';
      break;
     case -2:
      thongbao = 'Vật phẩm không tồn tại.';
      break;
     case -99:
      thongbao = 'Có lỗi trong quá trình xử lý. Vui lòng thử lại!';
      break;
     case -5:
     case -202:
      thongbao = 'Hệ thống bận. Vui lòng quay lại sau.';
      break;
     case -98:
     case -124:
      thongbao = 'Thông tin không hợp lệ.';
      break;
     case -62:
      thongbao = 'Quỹ vcoin đã hết. Không đủ vcoin trả thưởng.';
      break;
     case -999:
     case -1000:
      thongbao = 'Nhận quà thất bại.';
      break;
     default:
      thongbao = 'Lỗi chưa biết.';
    }
    cm.ThongBao(thongbao);
   } else {
    current++;
    if (current < max) {
     getItems();
    } else {
     cm.ThongBao('Nhận quà thành công. Hãy kiểm tra kho đồ của bạn.');
     if (sessionStorage.spinCounter) sessionStorage.removeItem('spinCounter');
     setTimeout(function() {
      cm.ShowPopupKhoDo();
     }, 1000);
    }
   }
  }).fail(function() {
   cm.ThongBao('Lỗi kết nối!');
  });
 }

 function getListId(pageIndex) {
  $.post('/Home/KhoDo', {
   page: pageIndex
  }).done(function(input) {
   var regex = /id="(\d{1,9})"/gi,
    matches = input.match(regex),
    output = [];
   if (!matches) {
    if (pageIndex < pageCounter) {
     getListId((pageIndex + 1));
    } else {
     if (pageIndex === 1) cm.ThongBao('Kho đồ trống rỗng.');
    }
    return;
   }
   $.each(matches, function(index, val) {
    output.push(val.match(/\d+/)[0]);
   });
   listId = listId.concat(output);
   if (pageIndex < pageCounter) {
    getListId((pageIndex + 1));
   } else {
    max = listId.length;
    if (!max) {
     cm.ThongBao('Kho đồ trống rỗng.');
    } else {
     getItems();
    }
   }
  });
 }
 var listId = [],
  current = 0,
  max = 0,
  pageCounter = (!sessionStorage.spinCounter) ? 1 : Math.ceil(parseInt(sessionStorage.spinCounter, 10) / 10);
 getListId(1);
})(jQuery);
<p class="warning">
 Sự kiện Mục Tiêu Cuối trong game Đột Kích đã chính thức khép lại.
 <br> Script này đã hết giá trị lợi dụng, chỉ còn mang tính chất tham khảo.
</p>
<h1 class="center">Auto Mục Tiêu Cuối</h1>
<p>
 <strong>Bước 1</strong>: Kéo hai nút dưới đây lên thanh Bookmark.
</p>
<p class="center">
 <a class="bookmarklet" href="javascript:(function()%20%7B%0A%20%20%27use%20strict%27%3B%0A%20%20if%20(top.location.host%20!%3D%3D%20%27muctieu.vtcgame.vn%27)%20return%3B%0A%20%20if%20(!jsConfig.isLogin)%20%7B%0A%20%20%20%20cm.ThongBao(%27B%E1%BA%A1n%20ch%C6%B0a%20%C4%91%C4%83ng%20nh%E1%BA%ADp!%20Vui%20l%C3%B2ng%20%C4%91%C4%83ng%20nh%E1%BA%ADp%20%C4%91%E1%BB%83%20s%E1%BB%AD%20d%E1%BB%A5ng%20ch%E1%BB%A9c%20n%C4%83ng%20n%C3%A0y.%27)%3B%0A%20%20%20%20return%3B%0A%20%20%7D%0A%20%20function%20spin()%20%7B%0A%20%20%20%20%24.post(%27%2FHome%2FGetSpin%27%2C%20%7B%0A%20%20%20%20%20%20token%3A%20jsConfig._token%0A%20%20%20%20%7D).done(function(data)%20%7B%0A%20%20%20%20%20%20if%20(!data)%20%7B%0A%20%20%20%20%20%20%20%20cm.ThongBao(%27L%E1%BB%97i%20d%E1%BB%AF%20li%E1%BB%87u!%27)%3B%0A%20%20%20%20%20%20%20%20return%3B%0A%20%20%20%20%20%20%7D%0A%20%20%20%20%20%20if%20(data.ResponseStatus%20%3C%200)%20%7B%0A%20%20%20%20%20%20%20%20var%20thongbao%20%3D%20%27%27%3B%0A%20%20%20%20%20%20%20%20switch%20(data.ResponseStatus)%20%7B%0A%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20case%20-55%3A%0A%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20thongbao%20%3D%20%27B%E1%BA%A1n%20%C4%91%C3%A3%20h%E1%BA%BFt%20l%C6%B0%E1%BB%A3t%20quay.%27%3B%0A%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20break%3B%0A%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20case%20-50%3A%0A%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20thongbao%20%3D%20%27T%C3%A0i%20kho%E1%BA%A3n%20kh%C3%B4ng%20t%E1%BB%93n%20t%E1%BA%A1i.%27%3B%0A%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20break%3B%0A%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20case%20-99%3A%0A%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20thongbao%20%3D%20%27H%E1%BB%87%20th%E1%BB%91ng%20b%E1%BA%ADn.%20Vui%20l%C3%B2ng%20quay%20l%E1%BA%A1i%20sau.%27%3B%0A%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20break%3B%0A%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20case%20-600%3A%0A%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20thongbao%20%3D%20%27%C4%90%E1%BA%A7u%20v%C3%A0o%20kh%C3%B4ng%20h%E1%BB%A3p%20l%E1%BB%87.%20H%C3%A3y%20th%E1%BB%AD%20t%E1%BA%A3i%20l%E1%BA%A1i%20trang.%27%3B%0A%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20break%3B%0A%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20case%20-83%3A%0A%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20thongbao%20%3D%20%27T%C3%A0i%20kho%E1%BA%A3n%20c%E1%BB%A7a%20b%E1%BA%A1n%20%C4%91%C3%A3%20b%E1%BB%8B%20kh%C3%B3a%20do%20b%E1%BB%8B%20ph%C3%A1t%20hi%E1%BB%87n%20hack%2C%20bug%20s%E1%BB%B1%20ki%E1%BB%87n.%20Chi%20ti%E1%BA%BFt%20vui%20l%C3%B2ng%20li%C3%AAn%20h%E1%BB%87%20t%E1%BB%95ng%20%C4%91%C3%A0i%2019001530.%27%3B%0A%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20break%3B%0A%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20default%3A%0A%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20thongbao%20%3D%20%27Th%C3%B4ng%20tin%20t%C3%A0i%20kho%E1%BA%A3n%20kh%C3%B4ng%20h%E1%BB%A3p%20l%E1%BB%87.%27%3B%0A%20%20%20%20%20%20%20%20%7D%0A%20%20%20%20%20%20%20%20cm.ThongBao(thongbao)%3B%0A%20%20%20%20%20%20%7D%20else%20%7B%0A%20%20%20%20%20%20%20%20var%20totalSpin%20%3D%20data.TotalSpin%3B%0A%20%20%20%20%20%20%20%20if%20(!sessionStorage.spinCounter)%20sessionStorage.spinCounter%20%3D%20(totalSpin%20%2B%201)%3B%0A%20%20%20%20%20%20%20%20%24currentPoint.text(data.ScoreCF)%3B%0A%20%20%20%20%20%20%20%20%24currentSpin.text(totalSpin)%3B%0A%20%20%20%20%20%20%20%20var%20%24item%20%3D%20%24(%27%3Cspan%2F%3E%27%2C%20%7B%0A%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20text%3A%20(totalSpin%20%2B%201)%20%2B%20%27%3A%20%27%20%2B%20data.ItemName%0A%20%20%20%20%20%20%20%20%7D)%3B%0A%20%20%20%20%20%20%20%20if%20(data.ItemName.indexOf(%27%C4%91i%E1%BB%83m%20CF%27)%20!%3D%3D%20-1)%20%24item.css(%27color%27%2C%20%27gray%27)%3B%0A%20%20%20%20%20%20%20%20%24autoSpin.prepend(%24(%27%3Cli%2F%3E%27).append(%24item))%3B%0A%20%20%20%20%20%20%20%20if%20(totalSpin%20%3E%200)%20%7B%0A%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20spin()%3B%0A%20%20%20%20%20%20%20%20%7D%20else%20%7B%0A%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20cm.ThongBao(%27Ho%C3%A0n%20t%E1%BA%A5t%20t%E1%BB%B1%20%C4%91%E1%BB%99ng%20quay.%20Trang%20s%E1%BA%BD%20%C4%91%C6%B0%E1%BB%A3c%20t%E1%BA%A3i%20l%E1%BA%A1i%20sau%203%20gi%C3%A2y.%27)%3B%0A%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20setTimeout(function()%20%7B%0A%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20top.location.reload()%3B%0A%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%7D%2C%203000)%3B%0A%20%20%20%20%20%20%20%20%7D%0A%20%20%20%20%20%20%7D%0A%20%20%20%20%7D).fail(function()%20%7B%0A%20%20%20%20%20%20cm.ThongBao(%27L%E1%BB%97i%20k%E1%BA%BFt%20n%E1%BB%91i!%27)%3B%0A%20%20%20%20%7D)%3B%0A%20%20%7D%0A%20%20var%20%24currentSpin%20%3D%20%24(%27%23currentSpin%27)%2C%0A%20%20%20%20%24currentPoint%20%3D%20%24(%27%23currentPoint%27)%2C%0A%20%20%20%20%24autoSpin%20%3D%20%24(%27%3Col%2F%3E%27%2C%20%7B%0A%20%20%20%20%20%20id%3A%20%27autoSpin%27%2C%0A%20%20%20%20%20%20css%3A%20%7B%0A%20%20%20%20%20%20%20%20overflow%3A%20%27auto%27%2C%0A%20%20%20%20%20%20%20%20height%3A%20130%2C%0A%20%20%20%20%20%20%20%20color%3A%20%27%23006e83%27%0A%20%20%20%20%20%20%7D%0A%20%20%20%20%7D)%2C%0A%20%20%20%20%24marquee%20%3D%20%24(%27.thong_bao1%20marquee%27)%3B%0A%20%20if%20(%24marquee.length)%20%7B%0A%20%20%20%20%24(%27.thong_bao1%20marquee%27).replaceWith(%24autoSpin)%3B%0A%20%20%7D%20else%20%7B%0A%20%20%20%20%24autoSpin%20%3D%20%24(%27%23autoSpin%27)%3B%0A%20%20%7D%0A%20%20if%20(sessionStorage.spinCounter)%20sessionStorage.removeItem(%27spinCounter%27)%3B%0A%20%20spin()%3B%0A%7D)(jQuery)%3B">Tự quay Mục Tiêu Cuối</a>
 <a class="bookmarklet" href="javascript:(function()%20%7B%0A%20%20%27use%20strict%27%3B%0A%20%20if%20(top.location.host%20!%3D%3D%20%27muctieu.vtcgame.vn%27)%20return%3B%0A%20%20if%20(!jsConfig.isLogin)%20%7B%0A%20%20%20%20cm.ThongBao(%27B%E1%BA%A1n%20ch%C6%B0a%20%C4%91%C4%83ng%20nh%E1%BA%ADp!%20Vui%20l%C3%B2ng%20%C4%91%C4%83ng%20nh%E1%BA%ADp%20%C4%91%E1%BB%83%20s%E1%BB%AD%20d%E1%BB%A5ng%20ch%E1%BB%A9c%20n%C4%83ng%20n%C3%A0y.%27)%3B%0A%20%20%20%20return%3B%0A%20%20%7D%0A%20%20function%20getItems()%20%7B%0A%20%20%20%20if%20(!listId%20%7C%7C%20max%20%3D%3D%3D%200%20%7C%7C%20current%20%3E%3D%20max)%20return%3B%0A%20%20%20%20%24.post(%27%2FHome%2FNhanQuaKhoDo%27%2C%20%7B%0A%20%20%20%20%20%20id%3A%20listId%5Bcurrent%5D%2C%0A%20%20%20%20%20%20token%3A%20jsConfig._token%0A%20%20%20%20%7D).done(function(response)%20%7B%0A%20%20%20%20%20%20if%20(response.ResponseStatus%20%3C%200)%20%7B%0A%20%20%20%20%20%20%20%20var%20thongbao%20%3D%20%27%27%3B%0A%20%20%20%20%20%20%20%20switch%20(response.ResponseStatus)%20%7B%0A%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20case%20-600%3A%0A%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20thongbao%20%3D%20%27%C4%90%E1%BA%A7u%20v%C3%A0o%20kh%C3%B4ng%20h%E1%BB%A3p%20l%E1%BB%87.%20H%C3%A3y%20th%E1%BB%AD%20t%E1%BA%A3i%20l%E1%BA%A1i%20trang.%27%3B%0A%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20break%3B%0A%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20case%20-2%3A%0A%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20thongbao%20%3D%20%27V%E1%BA%ADt%20ph%E1%BA%A9m%20kh%C3%B4ng%20t%E1%BB%93n%20t%E1%BA%A1i.%27%3B%0A%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20break%3B%0A%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20case%20-99%3A%0A%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20thongbao%20%3D%20%27C%C3%B3%20l%E1%BB%97i%20trong%20qu%C3%A1%20tr%C3%ACnh%20x%E1%BB%AD%20l%C3%BD.%20Vui%20l%C3%B2ng%20th%E1%BB%AD%20l%E1%BA%A1i!%27%3B%0A%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20break%3B%0A%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20case%20-5%3A%0A%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20case%20-202%3A%0A%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20thongbao%20%3D%20%27H%E1%BB%87%20th%E1%BB%91ng%20b%E1%BA%ADn.%20Vui%20l%C3%B2ng%20quay%20l%E1%BA%A1i%20sau.%27%3B%0A%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20break%3B%0A%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20case%20-98%3A%0A%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20case%20-124%3A%0A%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20thongbao%20%3D%20%27Th%C3%B4ng%20tin%20kh%C3%B4ng%20h%E1%BB%A3p%20l%E1%BB%87.%27%3B%0A%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20break%3B%0A%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20case%20-62%3A%0A%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20thongbao%20%3D%20%27Qu%E1%BB%B9%20vcoin%20%C4%91%C3%A3%20h%E1%BA%BFt.%20Kh%C3%B4ng%20%C4%91%E1%BB%A7%20vcoin%20tr%E1%BA%A3%20th%C6%B0%E1%BB%9Fng.%27%3B%0A%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20break%3B%0A%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20case%20-999%3A%0A%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20case%20-1000%3A%0A%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20thongbao%20%3D%20%27Nh%E1%BA%ADn%20qu%C3%A0%20th%E1%BA%A5t%20b%E1%BA%A1i.%27%3B%0A%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20break%3B%0A%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20default%3A%0A%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20thongbao%20%3D%20%27L%E1%BB%97i%20ch%C6%B0a%20bi%E1%BA%BFt.%27%3B%0A%20%20%20%20%20%20%20%20%7D%0A%20%20%20%20%20%20%20%20cm.ThongBao(thongbao)%3B%0A%20%20%20%20%20%20%7D%20else%20%7B%0A%20%20%20%20%20%20%20%20current%2B%2B%3B%0A%20%20%20%20%20%20%20%20if%20(current%20%3C%20max)%20%7B%0A%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20getItems()%3B%0A%20%20%20%20%20%20%20%20%7D%20else%20%7B%0A%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20cm.ThongBao(%27Nh%E1%BA%ADn%20qu%C3%A0%20th%C3%A0nh%20c%C3%B4ng.%20H%C3%A3y%20ki%E1%BB%83m%20tra%20kho%20%C4%91%E1%BB%93%20c%E1%BB%A7a%20b%E1%BA%A1n.%27)%3B%0A%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20if%20(sessionStorage.spinCounter)%20sessionStorage.removeItem(%27spinCounter%27)%3B%0A%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20setTimeout(function()%20%7B%0A%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20cm.ShowPopupKhoDo()%3B%0A%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%7D%2C%201000)%3B%0A%20%20%20%20%20%20%20%20%7D%0A%20%20%20%20%20%20%7D%0A%20%20%20%20%7D).fail(function()%20%7B%0A%20%20%20%20%20%20cm.ThongBao(%27L%E1%BB%97i%20k%E1%BA%BFt%20n%E1%BB%91i!%27)%3B%0A%20%20%20%20%7D)%3B%0A%20%20%7D%0A%20%20function%20getListId(pageIndex)%20%7B%0A%20%20%20%20%24.post(%27%2FHome%2FKhoDo%27%2C%20%7B%0A%20%20%20%20%20%20page%3A%20pageIndex%0A%20%20%20%20%7D).done(function(input)%20%7B%0A%20%20%20%20%20%20var%20regex%20%3D%20%2Fid%3D%22(%5Cd%7B1%2C9%7D)%22%2Fgi%2C%0A%20%20%20%20%20%20%20%20matches%20%3D%20input.match(regex)%2C%0A%20%20%20%20%20%20%20%20output%20%3D%20%5B%5D%3B%0A%20%20%20%20%20%20if%20(!matches)%20%7B%0A%20%20%20%20%20%20%20%20if%20(pageIndex%20%3C%20pageCounter)%20%7B%0A%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20getListId((pageIndex%20%2B%201))%3B%0A%20%20%20%20%20%20%20%20%7D%20else%20%7B%0A%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20if%20(pageIndex%20%3D%3D%3D%201)%20cm.ThongBao(%27Kho%20%C4%91%E1%BB%93%20tr%E1%BB%91ng%20r%E1%BB%97ng.%27)%3B%0A%20%20%20%20%20%20%20%20%7D%0A%20%20%20%20%20%20%20%20return%3B%0A%20%20%20%20%20%20%7D%0A%20%20%20%20%20%20%24.each(matches%2C%20function(index%2C%20val)%20%7B%0A%20%20%20%20%20%20%20%20output.push(val.match(%2F%5Cd%2B%2F)%5B0%5D)%3B%0A%20%20%20%20%20%20%7D)%3B%0A%20%20%20%20%20%20listId%20%3D%20listId.concat(output)%3B%0A%20%20%20%20%20%20if%20(pageIndex%20%3C%20pageCounter)%20%7B%0A%20%20%20%20%20%20%20%20getListId((pageIndex%20%2B%201))%3B%0A%20%20%20%20%20%20%7D%20else%20%7B%0A%20%20%20%20%20%20%20%20max%20%3D%20listId.length%3B%0A%20%20%20%20%20%20%20%20if%20(!max)%20%7B%0A%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20cm.ThongBao(%27Kho%20%C4%91%E1%BB%93%20tr%E1%BB%91ng%20r%E1%BB%97ng.%27)%3B%0A%20%20%20%20%20%20%20%20%7D%20else%20%7B%0A%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20getItems()%3B%0A%20%20%20%20%20%20%20%20%7D%0A%20%20%20%20%20%20%7D%0A%20%20%20%20%7D)%3B%0A%20%20%7D%0A%20%20var%20listId%20%3D%20%5B%5D%2C%0A%20%20%20%20current%20%3D%200%2C%0A%20%20%20%20max%20%3D%200%2C%0A%20%20%20%20pageCounter%20%3D%20(!sessionStorage.spinCounter)%20%3F%201%20%3A%20Math.ceil(parseInt(sessionStorage.spinCounter%2C%2010)%20%2F%2010)%3B%0A%20%20getListId(1)%3B%0A%7D)(jQuery)%3B">Tự nhận quà Mục Tiêu Cuối</a>
</p>
<p>
 <strong>Bước 2</strong>: Mở trang <a href="http://muctieu.vtcgame.vn/" target="_blank">Mục Tiêu Cuối</a>.
</p>
<p>
 <strong>Bước 3</strong>: <span>Đăng nhập</span> và <span>Mua lượt quay</span>.
</p>
<p>
 <strong>Bước 4</strong>: Click vào bookmark <span>Tự quay Mục Tiêu Cuối</span>.
</p>
<p>
 <strong>Bước 5</strong>: Sau khi quay xong, Click vào bookmark <span>Tự nhận quà Mục Tiêu Cuối</span>.
</p>
<div class="videoWrapper">
 <iframe width="560" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/b8fiMOee0D4?rel=0" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>
</div>
<div class="info">
 <p><strong>Về Bookmarklet này:</strong></p>
 <ul>
  <li>Được viết bởi <a href="https://baivong.github.io/" target="_blank">Zzbaivong</a> (<strong>baivong</strong> in game).</li>
  <li>KHÔNG phải là chương trình/phần mềm HACK/CHEAT.</li>
  <li>CHỈ CÓ tác dụng là TỰ QUAY và TỰ NHẬN QUÀ, giúp bỏ qua thời gian chờ.</li>
  <li>Chức năng TỰ NHẬN QUÀ chỉ hoạt động đúng khi dùng chung với chức năng TỰ QUAY. Nếu không, nó chỉ nhận 10 vật phẩm đầu tiên.</li>
 </ul>
 <ul>
  <li>Phiên bản hiện tại là <strong>v1.2.130916</strong></li>
  <li>Nếu có lỗi xảy ra, gửi tin nhắn cho mình tại <a href="http://m.me/devs.forumotion" target="_blank">http://m.me/devs.forumotion</a></li>
 </ul>
</div>
body {
 font-family: -apple-system, BlinkMacSystemFont, "Segoe UI", Roboto, Oxygen, Ubuntu, Cantarell, "Fira Sans", "Droid Sans", "Helvetica Neue", Arial, sans-serif, "Apple Color Emoji", "Segoe UI Emoji", "Segoe UI Symbol";
 color: #444;
}

.warning {
 font-family: monospace;
 color: #fff;
 background: #F44336;
 padding: 1em;
}

h1 {
 font-weight: 300;
 margin-bottom: 40px;
}

.center {
 text-align: center;
}

.bookmarklet {
 display: block;
 padding: 8px 14px;
 background: #1c90f3;
 color: #fff;
 font-size: 1.2em;
 text-decoration: none;
 border-radius: 4px;
 cursor: move;
 margin: 15px auto;
 max-width: 300px;
}

span {
 color: #1c90f3;
}

.info {
 font-size: .8em;
 font-style: italic;
 color: #888;
}

.videoWrapper {
 position: relative;
 padding-bottom: 56.25%;
 /* 16:9 */
 padding-top: 25px;
 height: 0;
}

.videoWrapper iframe {
 position: absolute;
 top: 0;
 left: 0;
 width: 100%;
 height: 100%;
}