Edit in JSFiddle

// by Zzbaivong - https://baivong.github.io

(function() {
 'use strict';

 function bodau(str) {
  str = str.toLowerCase();

  str = str.replace(/à|á|ạ|ả|ã|â|ầ|ấ|ậ|ẩ|ẫ|ă|ằ|ắ|ặ|ẳ|ẵ/g, 'a');
  str = str.replace(/è|é|ẹ|ẻ|ẽ|ê|ề|ế|ệ|ể|ễ/g, 'e');
  str = str.replace(/ì|í|ị|ỉ|ĩ/g, 'i');
  str = str.replace(/ò|ó|ọ|ỏ|õ|ô|ồ|ố|ộ|ổ|ỗ|ơ|ờ|ớ|ợ|ở|ỡ/g, 'o');
  str = str.replace(/ù|ú|ụ|ủ|ũ|ư|ừ|ứ|ự|ử|ữ/g, 'u');
  str = str.replace(/ỳ|ý|ỵ|ỷ|ỹ/g, 'y');
  str = str.replace(/đ/g, 'd');

  return str;
 }

 function modelcode(str) {
  str = bodau(str);

  str = str.replace(/b/g, 'ß');
  str = str.replace(/c/g, '\(');
  str = str.replace(/d/g, '\]\)');
  str = str.replace(/e/g, 'F_');
  str = str.replace(/g/g, '\(¬');
  str = str.replace(/h/g, '†\|');
  str = str.replace(/i/g, '\]');
  str = str.replace(/k/g, '\]<');
  str = str.replace(/l/g, '\]_');
  str = str.replace(/n/g, '\]\[');
  str = str.replace(/o/g, 'º');
  str = str.replace(/p/g, '\]º');
  str = str.replace(/q/g, 'º\[');
  str = str.replace(/s/g, '§');
  str = str.replace(/t/g, '†');
  str = str.replace(/u/g, 'µ');
  str = str.replace(/v/g, '\\\/');
  str = str.replace(/w/g, 'v\/');
  str = str.replace(/x/g, '><');
  str = str.replace(/y/g, '¥');
  str = str.replace(/a/g, 'Cl');
  str = str.replace(/r/g, 'Pv');
  str = str.replace(/m/g, '\/v');

  return str;
 }

 function teencode(str) {
  str = bodau(str);

  str = str.replace(/_/g, '..');
  str = str.replace(/-/g, '~');
  str = str.replace(/\bkhong\b/g, 'h0k');
  str = str.replace(/o/g, '0');
  str = str.replace(/e/g, '3');
  str = str.replace(/a/g, '4');
  str = str.replace(/s/g, '_x');
  str = str.replace(/x/g, 's');
  str = str.replace(/_s/g, 'x');
  str = str.replace(/v/g, 'z');
  str = str.replace(/y/g, 'ij');
  str = str.replace(/\bgi/g, 'j');
  str = str.replace(/i(?!j)/g, 'j');
  str = str.replace(/\Bch\b|c(?!h)/g, 'k');
  str = str.replace(/\bth\B/g, 'tk');
  str = str.replace(/\bngh\B/g, 'nG');
  str = str.replace(/\bnh\B/g, 'nK');
  str = str.replace(/\bph\B/g, 'f');
  str = str.replace(/\Bp\b/g, 'b');
  str = str.replace(/\bb\B/g, 'p');
  str = str.replace(/\Bnh\b/g, 'h');
  str = str.replace(/\Bng\b/g, 'g');
  str = str.replace(/\Bg\B/g, 'G');
  str = str.replace(/\Bt\B/g, 'T');
  str = str.replace(/\Bh\B/g, 'H');
  str = str.replace(/\Bk\B/g, 'K');
  str = str.replace(/\Bu\b/g, 'U');

  return str;
 }

 function skycode(str) {
  return str.replace(/(((?!(\.|,|:|\;|\?|\!|'|")(\s|$)?)[^\s])+)/g, '$1\'s');
 }

 function trans() {
  var val = input.value;

  if (teen.checked) val = teencode(val);
  if (model.checked) val = modelcode(val);
  if (sky.checked) val = skycode(val);

  output.textContent = val || 'Dành cho Fan của nghệ sĩ ❤ Sơn Tùng M-TP ❤';
 }

 function textreset() {
  if (btn.textContent === 'Sao chép vào Clipboard') return;
  btn.textContent = 'Sao chép vào Clipboard';
  btn.removeAttribute('style');
 }

 function timereset() {
  copytimeout = setTimeout(function() {
   textreset();
  }, 3000);
 }


 var input = document.getElementById('input'),
  output = document.getElementById('output'),
  teen = document.getElementById('teencode'),
  model = document.getElementById('modelcode'),
  sky = document.getElementById('skycode'),
  btn = document.getElementById('copybtn'),
  clipboard = new Clipboard('#copybtn'),
  copytimeout;

 input.oninput = trans;
 model.onchange = trans;
 teen.onchange = trans;
 sky.onchange = trans;


 btn.onmouseout = function() {
  textreset();
  clearTimeout(copytimeout);
 };

 clipboard.on('success', function(e) {
  e.trigger.textContent = 'Đã chép vào Clipboard';
  e.trigger.style.color = '#4caf50';
  e.clearSelection();
  timereset();
 });

 clipboard.on('error', function(e) {
  e.trigger.textContent = 'Lỗi! Trình duyệt không hỗ trợ.';
  e.trigger.style.color = '#f44336';
  timereset();
 });

})();
<div class="wrap">
 <h1 class="title center">Công cụ tạo TEENCODE</h1>
 <textarea id="input" class="content" rows="7" placeholder="Gõ vào đây..."></textarea>
 <div class="config center">
  <label for="modelcode">
   <input type="checkbox" id="modelcode" name="modelcode"> Modelcode
  </label>
  <label for="teencode">
   <input type="checkbox" id="teencode" name="teencode" checked> Teencode</label>
  <label for="skycode">
   <input type="checkbox" id="skycode" name="skycode" checked> Skycode
  </label>
 </div>
 <pre id="output" class="content">Dành cho Fan của nghệ sĩ ❤ Sơn Tùng M-TP ❤</pre>
 <div class="center">
  <button id="copybtn" data-clipboard-target="#output">
   Sao chép vào Clipboard
  </button>
 </div>
</div>
.wrap {
 margin: 30px auto;
 width: 90%;
 font-family: 'Tahoma', san-serf;
 font-size: 14px;
}

.title {
 font-size: 1.7em;
 font-weight: lighter;
}

.content {
 display: block;
 width: 100%;
 padding: 5px 16px;
 border: 1px solid #ddd;
 border-radius: 3px;
 text-align: justify;
 box-sizing: border-box;
 -webkit-box-sizing: border-box;
 -moz-box-sizing: border-box;
}

#input {
 background: #fff;
}

#output {
 background: #eee;
 white-space: pre-wrap;
}

.config {
 font-size: smaller;
 color: #595656;
}

.config input {
 margin-right: 4px;
 vertical-align: middle;
}

.config label {
 margin: 0 7px;
}

.center {
 text-align: center;
 margin: 20px 0;
}

#copybtn {
 padding: 4px 0;
 display: block;
 width: 100%;
 color: #595656;
}