Edit in JSFiddle

<h2>Sử dụng thuộc tính padding rút gọn</h2>

<div class="ex1">Phần tử div này có padding top là 25px, padding right là 50px, padding bottom là 75px và padding left là 100px.</div><br>

<div class="ex2">Phần tử div này có padding top là 25px, padding right và left là 50px, padding bottom là 75px.</div><br>

<div class="ex3">Phần tử div này có padding top và bottom là 25px, padding left và right là 50px.</div><br>

<div class="ex4">Phần tử div này có padding top, right, bottom và left là 25px.</div>
div {
  border: 1px solid black;
  background-color: lightblue;
}

div.ex1 {
  padding: 25px 50px 75px 100px;
}

div.ex2 {
  padding: 25px 50px 75px;
}

div.ex3 {
  padding: 25px 50px;
}

div.ex4 {
  padding: 25px;
}