Edit in JSFiddle

<h2>Sử dụng các thộc tính Padding riêng lẻ</h2>

<div>Phần tử dive có padding-top là 50px, padding-right là 30px, padding-bottom là 50px, và padding-left là 80px.</div>
div {
  border: 1px solid black;
  background-color: lightblue;
  padding-top: 50px;
  padding-right: 30px;
  padding-bottom: 50px;
  padding-left: 80px;
}