Edit in JSFiddle

<h2>Sử dụng các thộc tính Padding rút gọn</h2>

<div>Phần tử div có padding-top là 50px, padding-right là 30px, padding-bottom là 50px, và padding-left là 80px.</div>
div {
    border: 1px solid black;
    background-color: lightblue;
    padding: 50px 30px 50px 80px;
}