Edit in JSFiddle

function EsCedula(elTexto) {
  var es = true;
  //validar longitud
  if (elTexto.length != 14) {
    es = false;
  } else {
    //verificar si tiene el formato correcto
    var RegExPattern = /^\d{13}[A-Z]{1}$/;
    if (!elTexto.match(RegExPattern)) {
      es = false;
    } else {
      //verificar si contiene una fecha válida
      var sFecha = elTexto.substring(3, 9);
      var sDia = elTexto.substring(3, 5);
      var sMes = elTexto.substring(5, 7);
      var sAnio = elTexto.substring(7, 9);
      var aa = parseInt(sAnio);
      var mm = parseInt(sMes);
      var dd = parseInt(sDia);
      if (aa >= 0 && aa <= 29) {
        aa += 2000;
      } else {
        aa += 1900;
      }
      var bisiesto = false;
      if (aa % 2 == 0) {
        if (aa % 4 == 0) {
          bisiesto = true;
        }
      }
      if (mm < 1 || mm > 12) {
        es = false;
      } else {
        switch (mm) {
          case 1:
          case 3:
          case 5:
          case 7:
          case 8:
          case 10:
          case 12:
            if (dd < 1 || dd > 31) {
              return false;
            }
            break;
          case 2:
            if (bisiesto) {
              if (dd < 1 || dd > 29) {
                es = false;
              }
            } else {
              if (dd < 1 || dd > 28) {
                es = false;
              }
            }
            break;
          default:
            if (dd < 1 || dd > 30) {
              es = false;
            }
            break;
        }
      }
    }
  }
  return es;
}

function ValidarCedula(cadena) {
  if (EsCedula(cadena)) {
    alert('Es n° cedula es correcto!');
  } else {
    alert('¡El n° de cédula no es válido. Deben ser trece dígitos mas una letra al final, los caracteres del 4to al 9no deben representar una fecha válida!');
  }
  return false;
}
<form>
<label>Cedula</label>
<input type="text" id="tCedula" name="tCedula" />
<input type="button" value="Validar" id="btnValidar" name="btnValidar" onclick="return ValidarCedula(tCedula.value);"/>
</form>