Edit in JSFiddle

//http://www.jermywells.com
//js inheritance

var Person = function(){
  var name = '';
  var salutation = '';
  this.setName = function(n){
    name = n;
  }  
  this.setSalutation = function(s){
    salutation = s;
  }
   this.getSalutedName = function(){
    return salutation + ' ' + name;
  }
}

var BankTeller = function(){}
BankTeller.prototype = new Person();

var teller = new BankTeller();
teller.setSalutation('Mrs.');
teller.setName('Jennings');

var StayAtHomeDad = function(){}
StayAtHomeDad.prototype = new Person();

var stayAtHomeDad = new StayAtHomeDad();
stayAtHomeDad.setSalutation('Mr.');
stayAtHomeDad.setName('Jennings');

document.body.innerHTML +=
  'A Bank Teller is a Person/an instanceof a Person: ' +
  '<b>' + (teller instanceof Person) + '</b><br />' +
  'The Bank Teller saluation and name is: ' + 
  '<b>' + teller.getSalutedName() + '</b><br /><br />';

document.body.innerHTML +=
  'A Stay-At-Home-Dad is a Person/an instanceof a Person: ' +
  '<b>' + (stayAtHomeDad instanceof Person) + '</b><br />' +
  'The Stay at home dad saluation and name is: ' + 
  '<b>' + stayAtHomeDad.getSalutedName() + '</b>';